Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt tại thành phố Quảng Ngãi tỉnh Quảng NgãiNỘI DUNG:


CHƯƠNG I : MỞ ĐẦU


1.1. Đặt vấn đề 1

1.2. Mục tiêu của đề tài 2

CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN

2.1. Khái niệm cơ bản về chất thải rắn : 4

2.1.1 Khái niệm cơ bản về chất thải rắn : 4

2.1.2 Nguồn gốc chất thải rắn : 4

2.1.3 Phân loại chất thải rắn : 6

2.1.4 Thành phần chất thải rắn : 10

2.1.5 Tính chất của chất thải rắn : 12

2.1.6 Tốc độ phát sinh chất thải rắn : 21

2.2. Ô nhiễm môi trường do chất thải rắn : 23

2.2.1 Môi trường nước : 23

2.2.2 Môi trường không khí : 24

2.2.3 Môi trường đất : 25

2.2.4 Sức khoẻ con người : 25

2.3. Hiện trạng quản lý chất thải rắn ở Việt Nam và trên thế giới : 26

2.3.1 Tình hình nghiên cứu ngoài nước : 26

2.3.2 Quản lý chất thải rắn ở Tp Hồ Chí Minh : 30

a. Thành phần và khối lượng : 30

b. Hiện trạng quản lý và xử lý 31

c. Thu gom và vận chuyển : 32

d. Hiện trạng phân loại tại nguồn và tái chế : 34

2.4. Những nguyên tắc kỹ thuật trong quản lý chất thải rắn : 35

2.5. Các giải pháp kiểm soát ô nhiễm chất thải rắn : 42

e. Xử lý cơ học : 44

f. Xử lý hoá học : 45

g. Xử lý sinh học : 47

h. Tái chế, tái sử dụng : 49

i. Chôn lấp : 50

2.6. Một số công nghệ xử lý rác ở Việt Nam : 50

a. Xử lý rác thải tại Nhà máy rác Cầu Diễn – Hà Nội : 52

b. Nhà máy xử lý phế thải tỉnh Bà Ròa – Vũng Tàu : 52

CHƯƠNG III : NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Nội dung : 53

3.2. Phương pháp nghiên cứu : 54

CHƯƠNG IV : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1.Tổng quan về thành phố Quảng Ngãi : 58

4.1.1 Vò trí đòalý : 58

4.1.2 Điều kiện tự nhiên : 60

4.1.3 Đặc điểm kinh tế – xã hội : 66

4.1.4 Hiện trạng cơ sở hạ tầng - môi trường thành phố Quảng Ngãi : 75

4.2. Đánh giá hiện trạng quản lý rác sinh hoạt của thành phố Quảng Ngãi :

4.2.1 Nguồn phát thải rác sinh hoạt : 78

4.2.2 Phân loại rác tại nguồn : 83

4.2.3 Hiện trạng thu gom : 84

4.2.4 Hiện trạng trung chuyển – vận chuyển 95

4.2.5 Hiện trạng xử lý : 101

4.2.6 Hiện trạng tái chế : 102

4.3. Dự báo diễn biến rác thải sinh hoạt tại thành phố Quảng Ngãi đến năm

2020

4.3.1 Căn cứ dự báo : 103

4.3.2 Dự báo tải lượng : 103

4.3.3 Dự báo tác động lên môi trường : 106

4.4 Đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố

Quảng Ngãi :

4.4.1 Giải pháp kỹ thuật : 109

4.4.2 Giải pháp quản lý : 122


CHƯƠNG V : KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ


5.1. Kết luận : 128

5.2. Kiến nghò : 130LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1


INBOX HỖ TRỢ MUA TÀI LIỆU (90 % GIÁ GỐC)
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)NỘI DUNG:


CHƯƠNG I : MỞ ĐẦU


1.1. Đặt vấn đề 1

1.2. Mục tiêu của đề tài 2

CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN

2.1. Khái niệm cơ bản về chất thải rắn : 4

2.1.1 Khái niệm cơ bản về chất thải rắn : 4

2.1.2 Nguồn gốc chất thải rắn : 4

2.1.3 Phân loại chất thải rắn : 6

2.1.4 Thành phần chất thải rắn : 10

2.1.5 Tính chất của chất thải rắn : 12

2.1.6 Tốc độ phát sinh chất thải rắn : 21

2.2. Ô nhiễm môi trường do chất thải rắn : 23

2.2.1 Môi trường nước : 23

2.2.2 Môi trường không khí : 24

2.2.3 Môi trường đất : 25

2.2.4 Sức khoẻ con người : 25

2.3. Hiện trạng quản lý chất thải rắn ở Việt Nam và trên thế giới : 26

2.3.1 Tình hình nghiên cứu ngoài nước : 26

2.3.2 Quản lý chất thải rắn ở Tp Hồ Chí Minh : 30

a. Thành phần và khối lượng : 30

b. Hiện trạng quản lý và xử lý 31

c. Thu gom và vận chuyển : 32

d. Hiện trạng phân loại tại nguồn và tái chế : 34

2.4. Những nguyên tắc kỹ thuật trong quản lý chất thải rắn : 35

2.5. Các giải pháp kiểm soát ô nhiễm chất thải rắn : 42

e. Xử lý cơ học : 44

f. Xử lý hoá học : 45

g. Xử lý sinh học : 47

h. Tái chế, tái sử dụng : 49

i. Chôn lấp : 50

2.6. Một số công nghệ xử lý rác ở Việt Nam : 50

a. Xử lý rác thải tại Nhà máy rác Cầu Diễn – Hà Nội : 52

b. Nhà máy xử lý phế thải tỉnh Bà Ròa – Vũng Tàu : 52

CHƯƠNG III : NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Nội dung : 53

3.2. Phương pháp nghiên cứu : 54

CHƯƠNG IV : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1.Tổng quan về thành phố Quảng Ngãi : 58

4.1.1 Vò trí đòalý : 58

4.1.2 Điều kiện tự nhiên : 60

4.1.3 Đặc điểm kinh tế – xã hội : 66

4.1.4 Hiện trạng cơ sở hạ tầng - môi trường thành phố Quảng Ngãi : 75

4.2. Đánh giá hiện trạng quản lý rác sinh hoạt của thành phố Quảng Ngãi :

4.2.1 Nguồn phát thải rác sinh hoạt : 78

4.2.2 Phân loại rác tại nguồn : 83

4.2.3 Hiện trạng thu gom : 84

4.2.4 Hiện trạng trung chuyển – vận chuyển 95

4.2.5 Hiện trạng xử lý : 101

4.2.6 Hiện trạng tái chế : 102

4.3. Dự báo diễn biến rác thải sinh hoạt tại thành phố Quảng Ngãi đến năm

2020

4.3.1 Căn cứ dự báo : 103

4.3.2 Dự báo tải lượng : 103

4.3.3 Dự báo tác động lên môi trường : 106

4.4 Đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố

Quảng Ngãi :

4.4.1 Giải pháp kỹ thuật : 109

4.4.2 Giải pháp quản lý : 122


CHƯƠNG V : KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ


5.1. Kết luận : 128

5.2. Kiến nghò : 130LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1


INBOX HỖ TRỢ MUA TÀI LIỆU (90 % GIÁ GỐC)
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: