SÁCH - Cách Mạng Tháng Tám Năm 1945 - Một Số Chuyên Khảo (Vũ Quang Hiển)Để góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề về Cách mạng tháng Tám, phục vụ cho công tác học tập và nghiên cứu - trước hết là cho sinh viên chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi tiến hành biên soạn cuốn sách này, bao gồm những kết quả nghiên cứu mang tính cập nhật về tư liệu, bám sát nội dung Văn kiện Đảng Toàn tập. - Đã có nhiều công trình khảo cứu về Cách mạng tháng Tám, nhưng với tầm vóc to lớn và sức sống mãnh liệt của nó, đến nay vẫn còn nhiều vấn đề cần được nhận thức đầy đủ và luận giải thấu đáo.

+ Trước hết, về vấn đề: "lý luận cách mạng giải phóng dân tộc" của Hồ Chí Minh. + Thứ hai, những quyết định cực kỳ quan trọng của các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng. + Thứ ba, việc giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương, thành lập ở mỗi nước một Mặt trận riêng, thực hiện đoàn kết mỗi dân tộc, đồng thời tạo điều kiện đoàn kết ba dân tộc Việt Nam, Lào, Capuchia trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung, tạo ra một nhân tố chiến lược để đảm bảo thắng lợi của cách mạng mỗi nước. + Thứ tư, khởi nghĩa vũ trang là một khoa học đồng thời là một nghệ thuật. Đây là lĩnh vực phương pháp cách mạng, giữ vị trí quyết định thắng lợi sau khi đã có đường lối đúng. + Thứ năm, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thành quả quan trọng nhất của Cách mạng tháng Tám - là một nhà nước của dân tộc, do dân tộc và vì dân tộc; phản ánh tính chất và lực lượng của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình, một hình thức chính quyền phù hợp với yêu cầu thực tiễn của cách mạng Việt Nam.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1 (UPDATING...)LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Để góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề về Cách mạng tháng Tám, phục vụ cho công tác học tập và nghiên cứu - trước hết là cho sinh viên chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi tiến hành biên soạn cuốn sách này, bao gồm những kết quả nghiên cứu mang tính cập nhật về tư liệu, bám sát nội dung Văn kiện Đảng Toàn tập. - Đã có nhiều công trình khảo cứu về Cách mạng tháng Tám, nhưng với tầm vóc to lớn và sức sống mãnh liệt của nó, đến nay vẫn còn nhiều vấn đề cần được nhận thức đầy đủ và luận giải thấu đáo.

+ Trước hết, về vấn đề: "lý luận cách mạng giải phóng dân tộc" của Hồ Chí Minh. + Thứ hai, những quyết định cực kỳ quan trọng của các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng. + Thứ ba, việc giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương, thành lập ở mỗi nước một Mặt trận riêng, thực hiện đoàn kết mỗi dân tộc, đồng thời tạo điều kiện đoàn kết ba dân tộc Việt Nam, Lào, Capuchia trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung, tạo ra một nhân tố chiến lược để đảm bảo thắng lợi của cách mạng mỗi nước. + Thứ tư, khởi nghĩa vũ trang là một khoa học đồng thời là một nghệ thuật. Đây là lĩnh vực phương pháp cách mạng, giữ vị trí quyết định thắng lợi sau khi đã có đường lối đúng. + Thứ năm, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thành quả quan trọng nhất của Cách mạng tháng Tám - là một nhà nước của dân tộc, do dân tộc và vì dân tộc; phản ánh tính chất và lực lượng của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình, một hình thức chính quyền phù hợp với yêu cầu thực tiễn của cách mạng Việt Nam.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1 (UPDATING...)LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: