SÁCH - Xã hội học giáo dục Full (Lê Ngọc Hùng)Trước vấn đề làm thế nào để quốc sách giáo dục đi vào cuộc sống và thực sự góp phần vào phát triển xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, cuốn sách được viết ra nhằm làm sáng tỏ mối quan hệ giữa giáo dục và xã hội, giáo dục và con người trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

Mối quan hệ song trùng này với các đặc điểm và tính chất phức tạp của nó được xem xét thông qua việc phân tích các khái niệm cơ bản của xã hội học. Một số vấn đề thời sự của giáo dục được phân tích một cách có chọn lọc để làm rõ những giả thuyết khoa học về mối tương tá của các yếu tố xã hội với giáo dục. Điều này có thể tạo ra tình huống thảo luận ngay trong sách và qua đó tác giả có điệu kiện để cùng trao đổi với bạn đọc quan tâm tìm hiểu giáo dục với tư cách là một hiện tượng xã hội.
ĐẶT MUA SÁCH XÃ HỘI HỌC GIÁO DỤC NGAY TẠI ĐÂY > > >

LINK DOWNLOAD - BẢN 2015 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Trước vấn đề làm thế nào để quốc sách giáo dục đi vào cuộc sống và thực sự góp phần vào phát triển xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, cuốn sách được viết ra nhằm làm sáng tỏ mối quan hệ giữa giáo dục và xã hội, giáo dục và con người trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

Mối quan hệ song trùng này với các đặc điểm và tính chất phức tạp của nó được xem xét thông qua việc phân tích các khái niệm cơ bản của xã hội học. Một số vấn đề thời sự của giáo dục được phân tích một cách có chọn lọc để làm rõ những giả thuyết khoa học về mối tương tá của các yếu tố xã hội với giáo dục. Điều này có thể tạo ra tình huống thảo luận ngay trong sách và qua đó tác giả có điệu kiện để cùng trao đổi với bạn đọc quan tâm tìm hiểu giáo dục với tư cách là một hiện tượng xã hội.
ĐẶT MUA SÁCH XÃ HỘI HỌC GIÁO DỤC NGAY TẠI ĐÂY > > >

LINK DOWNLOAD - BẢN 2015 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: