SÁCH - Xã hội học giáo dục Full (Mạc Văn Trang)Xã hội học giáo dục là một phân ngành của Xã hội học - một khoa học nghiên cứu về những hiện tượng xã hội của giáo dục và tính quy luật của chúng; đồng thời nó có tính độc lập tương đối và liên quan với nhiều môn học khác, như Triết học, Giáo đục học, Tâm lí học... Môn Xã hội học giáo dục là cơ sở thiết yếu của lí luận và thực tiễn quản lí giáo dục nói chung và quản lí nhà trường nói riêng. Đây cũng là một phân ngành khoa học mới, còn ít được nghiên cứu ở Việt Nam. Nhiều vấn đề gay cấn, bức xúc của giáo dục - đào tạo trong những năm gần đây ở tầm vĩ mô cũng như vi mô đều-liên quan đến những vấn đề “xã hội của giáo dục”, tức là thuộc lĩnh vực Xã hội học giáo dục cần nghiên cứu. Vì vậy, Xã hội học giáo dục là một trong những cơ sở khoa học ngày càng trở nên thiết yếu đối với các nhà quản lí giáo dục cũng như các nhà giáo và những ai quan tâm đến giáo dục.NỘI DUNG:


Chương I: Một số vấn đề chung của xã hội học và xã hội học giáo dục

Chương II: Giáo dục và hệ thống giáo dục

Chương III: Hệ thống giáo dục và nhà trường

Chương IV: Xã hội hóa cá nhân

Chương V: Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

Chương VI: Nhóm học sinh, sinh viên

Chương VII: Nghề giáo viên và nhà giáo

Chương VIII: Phương pháp nghiên cứu xã hội học giáo dụcĐẶT MUA SÁCH XÃ HỘI HỌC GIÁO DỤC NGAY TẠI ĐÂY > > >

LINK DOWNLOAD - BẢN 2011 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Xã hội học giáo dục là một phân ngành của Xã hội học - một khoa học nghiên cứu về những hiện tượng xã hội của giáo dục và tính quy luật của chúng; đồng thời nó có tính độc lập tương đối và liên quan với nhiều môn học khác, như Triết học, Giáo đục học, Tâm lí học... Môn Xã hội học giáo dục là cơ sở thiết yếu của lí luận và thực tiễn quản lí giáo dục nói chung và quản lí nhà trường nói riêng. Đây cũng là một phân ngành khoa học mới, còn ít được nghiên cứu ở Việt Nam. Nhiều vấn đề gay cấn, bức xúc của giáo dục - đào tạo trong những năm gần đây ở tầm vĩ mô cũng như vi mô đều-liên quan đến những vấn đề “xã hội của giáo dục”, tức là thuộc lĩnh vực Xã hội học giáo dục cần nghiên cứu. Vì vậy, Xã hội học giáo dục là một trong những cơ sở khoa học ngày càng trở nên thiết yếu đối với các nhà quản lí giáo dục cũng như các nhà giáo và những ai quan tâm đến giáo dục.NỘI DUNG:


Chương I: Một số vấn đề chung của xã hội học và xã hội học giáo dục

Chương II: Giáo dục và hệ thống giáo dục

Chương III: Hệ thống giáo dục và nhà trường

Chương IV: Xã hội hóa cá nhân

Chương V: Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

Chương VI: Nhóm học sinh, sinh viên

Chương VII: Nghề giáo viên và nhà giáo

Chương VIII: Phương pháp nghiên cứu xã hội học giáo dụcĐẶT MUA SÁCH XÃ HỘI HỌC GIÁO DỤC NGAY TẠI ĐÂY > > >

LINK DOWNLOAD - BẢN 2011 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: