SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI CẤP ĐIỆN ÁP ĐẾN 35KV QĐ50 EVN ban hành SVĐT lưới phân phối đến 35kv PL QD50 EVN SVĐT lưới phân phối đến 35kvPHẦN I. THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

I. Thuyết minh chung

1. Suất vốn đầu tư xây dựng cơng trình lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV (Suất vốn đầu tư) là mức chi phí cần thiết để đầu tư xây dựng mới một đơn vị chiều dài, công suất theo quy định về thiết kế của cơng trình lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV.

2. Suất vốn đầu tư được áp dụng nội bộ trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam.

3. Suất vốn đầu tư được xác định cho cơng trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến trong giai đoạn hiện nay, với mức độ kỹ thuật cơng nghệ thi cơng trung bình tiên tiến.PHẦN I. THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ............................. 2

I. Thuyết minh chung ........................................................................................ 2

II. Cơ sở xác định Suất vốn đầu tư .................................................................... 2

III. Nội dung Suất vốn đầu tư............................................................................ 3

IV. Hướng dẫn áp dụng Suất vốn đầu tư........................................................... 8

PHẦN II. SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CƠNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI

CẤP ĐIỆN ÁP ĐẾN 35KV ............................................................................... 10

I. Suất vốn đầu tư cơng trình Đường dây trên khơng...................................... 10

II. Suất vốn đầu tư cơng trình Trạm biến áp ................................................... 19

III. Suất vốn đầu tư cơng trình Cáp ngầm ....................................................... 24

Phụ lục 1. Tỷ trọng SVĐT thành phần trong SVĐT Đường dây trên không 27

Phụ lục 2. Tỷ trọng SVĐT thành phần trong SVĐT Trạm biến áp ............. 34

Phụ lục 3. Tỷ trọng SVĐT thành phần trong SVĐT Cáp ngầm .................. 38

Phụ lục 4. Bảng giá vật liệu xây dựng ............................................................. 40

Phụ lục 5. Bảng giá vật tư thiết bị chuyên ngành........................................... 44

Phụ lục 6. Bảng giá nhân công ......................................................................... 64


Phụ lục 7. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng ............................. 68

Phụ lục 8. Bảng khối lượng chính trong SVĐT ban hành ............................ 85

Phụ lục 9. Bảng hệ số điều chỉnh SVĐT theo vùng địa hình, địa chất ......... 96LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1


INBOX HỖ TRỢ MUA TÀI LIỆU (90 % GIÁ GỐC)
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)PHẦN I. THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

I. Thuyết minh chung

1. Suất vốn đầu tư xây dựng cơng trình lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV (Suất vốn đầu tư) là mức chi phí cần thiết để đầu tư xây dựng mới một đơn vị chiều dài, công suất theo quy định về thiết kế của cơng trình lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV.

2. Suất vốn đầu tư được áp dụng nội bộ trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam.

3. Suất vốn đầu tư được xác định cho cơng trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến trong giai đoạn hiện nay, với mức độ kỹ thuật cơng nghệ thi cơng trung bình tiên tiến.PHẦN I. THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ............................. 2

I. Thuyết minh chung ........................................................................................ 2

II. Cơ sở xác định Suất vốn đầu tư .................................................................... 2

III. Nội dung Suất vốn đầu tư............................................................................ 3

IV. Hướng dẫn áp dụng Suất vốn đầu tư........................................................... 8

PHẦN II. SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CƠNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI

CẤP ĐIỆN ÁP ĐẾN 35KV ............................................................................... 10

I. Suất vốn đầu tư cơng trình Đường dây trên khơng...................................... 10

II. Suất vốn đầu tư cơng trình Trạm biến áp ................................................... 19

III. Suất vốn đầu tư cơng trình Cáp ngầm ....................................................... 24

Phụ lục 1. Tỷ trọng SVĐT thành phần trong SVĐT Đường dây trên không 27

Phụ lục 2. Tỷ trọng SVĐT thành phần trong SVĐT Trạm biến áp ............. 34

Phụ lục 3. Tỷ trọng SVĐT thành phần trong SVĐT Cáp ngầm .................. 38

Phụ lục 4. Bảng giá vật liệu xây dựng ............................................................. 40

Phụ lục 5. Bảng giá vật tư thiết bị chuyên ngành........................................... 44

Phụ lục 6. Bảng giá nhân công ......................................................................... 64


Phụ lục 7. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng ............................. 68

Phụ lục 8. Bảng khối lượng chính trong SVĐT ban hành ............................ 85

Phụ lục 9. Bảng hệ số điều chỉnh SVĐT theo vùng địa hình, địa chất ......... 96LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1


INBOX HỖ TRỢ MUA TÀI LIỆU (90 % GIÁ GỐC)
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: