Xây dựng ngữ liệu dạy học âm, vần cho học sinh lớp 1 theo hướng phát triển năng lực (Nguyễn Thị Thu Trang)

 


Học vần giữ một vị trí quan trọng trong môn Tiếng Việt, nó là một trong những nội dung HS được học ngay đầu cấp Tiểu học – bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Ở nội dung này, học sinh bắt đầu học những đơn vị đầu tiên của tiếng Việt: hệ thống âm, vần, thanh điệu cùng hệ thống chữ cái tương ứng và các tiếng (âm tiết) được cấu thành từ các âm, vần, thanh điệu. 

Ngữ liệu là một bộ phận cấu thành của nội dung giáo dục, nó giữ vai trò quan yếu trong dạy học âm, vần cho HS lớp 1. Ngữ liệu tốt, đảm bảo các tiêu chí mà Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã đặt ra sẽ góp phần cho việc dạy âm, vần thuận lợi, dễ dàng kích hoạt được sự hứng khởi trong việc tiếp nhận nội dung bài học cho học sinh, góp phần nâng cao phẩm chất và năng lực cho các em.
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

 


Học vần giữ một vị trí quan trọng trong môn Tiếng Việt, nó là một trong những nội dung HS được học ngay đầu cấp Tiểu học – bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Ở nội dung này, học sinh bắt đầu học những đơn vị đầu tiên của tiếng Việt: hệ thống âm, vần, thanh điệu cùng hệ thống chữ cái tương ứng và các tiếng (âm tiết) được cấu thành từ các âm, vần, thanh điệu. 

Ngữ liệu là một bộ phận cấu thành của nội dung giáo dục, nó giữ vai trò quan yếu trong dạy học âm, vần cho HS lớp 1. Ngữ liệu tốt, đảm bảo các tiêu chí mà Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã đặt ra sẽ góp phần cho việc dạy âm, vần thuận lợi, dễ dàng kích hoạt được sự hứng khởi trong việc tiếp nhận nội dung bài học cho học sinh, góp phần nâng cao phẩm chất và năng lực cho các em.
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: