Giáo trình Lò hơi và thiết bị đốt - PGSTS Hoàng Ngọc Đồng


TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Thiết bị lò hơi, Trương Duy Nghĩa, Nguyễn Sĩ Mão; Hà Nội 1985.
2. Nhiệt Kĩ thuật, Nguyễn Bốn; Hoàng Ngọc Đòng, NXB Giáo dục, 1999
3. Cơ sở Kỹ thuật nhiệt, Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú, NXB Đại học
4. Cydovije parovije kotla, Mockva 1979
5. Topochnyje processy, Knorre G. Gosenhergoizđat, 1969
6. Kachijonae agregata, Gosenhergoizđat,1969
7. Parní kotle a spalovací zarizení, Praha, SNTL 1985
8. Parovae tyrbina, Saglijaev, Moskova 1976
9. Ovsiji kyrs electrostansiji, B. A. girspheld

MỤC LỤC

Phần 1. Khái niệm về nhà máy điện
Chương 1. Mở đầu
1.1 Tổng quan về năng lượng. . 03
1.2. Nguyên lý hoạt động của nhà máy nhiệt điện . 03
1.2.1. Nhà máy điện dùng tuốc bin hơi nước . 03
1.2.2. Nhà máy điện dùng chu trình hỗn hợp Tuốc bin khí - hơi . 05
1.3. Các loại phụ tải của nhà máy 06
1.3.1. Phụ tải điện 07
1.3.2. Phụ tải nhiệt 07
Phần 2. Lò hơi
Chương 2. Nguyên lý làm việc của lò hơi
2.1. Vai trò của lò hơi trong công nghiệp và sản xuất điện 08
2.2. Nguyên lý làm việc của lò hơi trong nhà máy điện 08
2.3. Các đặc tính kỹ thuật của Lò hơi 10
Chương 3. Nhiên liệu và hiệu quả sử dụng nhiên liệu
3.1. Khái niệm về nhiên liệu 13
3.1.1. Nhiên liệu và phân loại nhiên liệu . 13
3.1.2. Thành phần và đặc tính công nghệ của nhiên liệu . 13
3.2. Quá trình cháy của nhiên liệu . 15
3.2.1. Khái niệm . 16
3.2.2. Các phương trình phản ứng cháy 16
3.2.3. Xác định thể tích không khí lý thuyết cấp cho quá trình cháy . 16
3.2.4. Thể tích sản phẩm cháy sinh ra khi cháy nhiên liệu 18
3.3. Cân bằng nhiệt và tính hiệu suất của lò . 19
3.3.1. Phương trình cân bằng nhiệt tổng quát của lò 19
3.3.2. Xác định hiệu suất của lò hơi . 19
3.4. Tổn thất nhiệt trong lò hơi 20
3.4.1. Tổn thất nhiệt do khói thải mang ra khỏi lò hơi q2 (%) . 20
3.4.2. Tổn thất nhiệt do cháy không hoàn toàn về hóa học q3 (%) . 21
3.4.3. Tổn thất nhiệt do cháy không hoàn toàn về mặt cơ học q4 (%) 21
3.4.4. Tổn thất nhiệt do tỏa nhiệt ra môi tr−ờng xung quanh q5 (%) 22
3.4.5. Tổn thất nhiệt do xỉ mang ra khỏi lò hơi q6 (%) 22
Chương 4. Các phần tử của lò hơi
4.1. Khung và tường lò . 23
4.1.1. Khung lò 23
4.1.2. Tường lò . 23
4.2. Buồng lửa . 25
4.2.1. Dàn ống buồng lửa . 25
4.2.2. Cụm pheston 25
4.2.3. Bao hơi . 25
4.3. Bộ quá nhiệt 25
4.3.1. Vai trò của bộ quá nhiệt . 25
4.3.2. Cấu tạo bộ qúa nhiệt 26
4.3.3. Cách bố trí bộ quá nhiệt . 27
4.3.4. Điều chỉnh nhiệt độ hơi quá nhiệt 29
4.4. Bộ hâm nước . 33
4.4.1. Cấu tạo bộ hâm nước . 33
4.4.2. Cách nối bộ hâm nước 34
4.5. Bộ sấy không khí . 35
4.5.1. Công dụng và phân loại 35
4.5.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc . 35
4.5.3. Bố trí bộ hâm nước và bộ sấy không khí . 38
4.6. Trang bị phụ 38
4.6.1. Các loại van . 38
4.6.2. áp kế 43
4.6.3. ống thủy 43
4.6.4. Bơm nước cấp - quạt gió- quạt khói 44
4.6.5. Hệ thống cung cấp nhiên liệu . 47
4.6.6. Hệ thống thải tro xỉ 49
Chương 5: Chất lượng nước và hơi
5.1. Yêu cầu chất lượng nước cấp cho lò . 50
5.1.1. Mục đích của việc xử lý nước 50
5.1.2. Chất lượng nước cấp cho lò 51
5.2 Các phương pháp xử lý nước 51
5.2.1. Xử lý nước trước khi đưa vào lò . 51
5.2.2. Xử lý nước bên trong lò . 56
5.3.3. Các thiết bị làm sạch hơi 59
Phần 3. Tuốc bin
Chương 6. Nguyên lý làm việc của tuốc bin hơi
6.1. Khái niệm về tuốc bin hơi nước 61
6.2. Tầng tuốc bin . 62
6.2.1. Khái niệm về tầng tuốc bin 62
6.2.2. Độ phản lực của tầng tuốc bin 64
6.2.3. Biến đổi năng lượng của dòng hơi trong tầng tuốc bin 65
6.2.4. Tổn thất năng lượng khi dòng hơi chảy bọc ngang dãy cánh . 66
6.3. Tổn thất và hiệu suất của tầng tuốc bin . 69
6.3.1. Xác định lực tác dụng của dòng hơi lên dãy cánh 69
6.3.2. Tổn thất năng l−ợng và hiệu suất trên cánh động của tầng 71
Chương 7. Tuốc bin nhiều tầng
7.1.2. Quá trình làm việc của tuốc bin nhiều tầng . 74
7.1.1. Khái niệm . 74
7.1.2. Nguyên lý làm việc của tuốc bin nhiều tầng 74
7.1.3. Ưu nhược điểm của Tuốc bin nhiều tầng . 77
7.1.4. Hệ số hoàn nhiệt của tuốc bin nhiều tầng 78
7.1.5. ảnh hưởng của độ ẩm đến sự làm việc của tuốc bin 80
7.1.6. Sự rò rỉ hơi 81
7.2. Cân bằng lực dọc trục trong tuốc bin nhiều tầng 81
7.3. Các loại tuốc bin hơi . 84
7.3.1. Tuốc bin ngưng hơi thuần túy . 84
7.3.2. Tuốc bin ngưng hơi có cửa trích hơi điều chỉnh . 84
7.3.3. Tuốc bin đối áp 85
7.3.4. Tuốc bin đối áp có cửa hơi trích điều chỉnh . 87
Chương 8. Cấu trúc và thiết bị phụ và điều chỉnh tuốc bin
8.1. Cấu trúc tuốc bin . 88
8.1.1. Thân tuốc bin . 88
8.1.2. Rô to tuốc bin . 88
8.1.3. Bộ chèn tuốc bin 90
8.2. Thiết bị phụ . 91
8.2.1. Bình ngưng 91
8.2.2. Ejectơ . 93
8.3. Điều chỉnh tuốc bin . 95
8.3.1. Khái niệm về điều chỉnh tuốc bin hơi 95
8.3.2. Các ph−ơng pháp phân phối hơi vào tuốc bin 96
8.4. Các sơ đồ điều chỉnh tuốc bin hơi . 98
8.4.1. Sơ đồ điều chỉnh trực tiếp 98
8.4.2. Sơ đồ điều chỉnh gián tiếp 99
8.4.3. Hệ thống dầu tuốc bin 100
Chương 9 . Thiết bị tuốc bin khí.
9.1. Chu trình nhiệt của thiết bị tuốc bin khí . 103
9.1.1. Khái niệm về thiết bị tuốc bin khí 103
9.1.2. Phân loại các thiết bị tuốc bin khí 103
9.1.3. Những chu trình nhiệt thiết bị tuốc bin khí thường dùng . 103
9.2. Các phần tử chính của tuốc bin khí. 106
9.2.1. Máy nén . 107
9.2.2. Buồng đốt . 108
9.2.3. Tuốc bin khí . 109
Phần 4 : Nhà máy Nhiệt điện
Chương 10. Hiệu quả kinh tế và Các biện pháp nâng cao
hiệu quả kinh tế của nhà máy điện
10.1. Hiệu quả kinh tế của nhà máy điện ngưng hơi 114
10.2. Hiệu quả kinh tế của trung tâm nhiệt điện 116
10.2.1. Sơ đồ sản xuất phối hợp điện năng và nhiệt năng 116
10.2.2. Hiệu quả của việc sản xuất phối hợp điện năng và nhiệt năng . 117
10.3. Các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của nhà máy điện . 120
10.3.1. Thay đổi thông số hơi 120
10.3.2. Chu trình trích hơi gia nhiệt nước cấp 121
10.3.3. Chu nhiệt quá nhiệt trung gian hơi 123
10.3.4. Mở rộng nhà máy với thông số cao 124
10.4. Khử khí trong nhà máy điện 126
10.5. Tổn thất hơi và nước ngưng trong nhà máy điện
- các biện pháp bù tổn thất 128
Chương 11. Sơ đơ nhiệt và bố trí ngôi nhà chính của nhà máy điện
11.1. Sơ đơ nhiệt của nhà máy điện . 130
11.1.1. Sơ đơ nhiệt nguyên lý . 130
11.1.2. Sơ đơ nhiệt chi tiết . 132
11.2. Bố trí ngôi nhà chính của nhà máy điện 133
11.2.1. Những yêu cầu chính khi bố trí ngôi nhà chính . 133
11.2.2. Bố trí gian phễu than . 133
11.2.3 Bố trí gian tuốc bin 134
11.2.4. Bố trí gian lò hơi 136

CHÚ THÍCH : TÀI LIỆU TRÊN GỒM 134 TRANG

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD

GIÁO TRÌNH LÒ HƠI BẢN CŨ (2008)
M_tả

Không có nhận xét nào: