SLIDE BÀI GIẢNG KINH TẾ QUẢN LÝ (Ths Nguyễn Thu Thủy)


- Chương 1: Tổng quan về doanh nghiệp
- Chương 2: Hoạch định lịch trình sản xuất
- Chương 3: Quản trị vốn trong doanh nghiệp
- Chương 4: Những vấn đề cơ sở trong kinh tế đầu tư

LINK DOWNLOAD


- Chương 1: Tổng quan về doanh nghiệp
- Chương 2: Hoạch định lịch trình sản xuất
- Chương 3: Quản trị vốn trong doanh nghiệp
- Chương 4: Những vấn đề cơ sở trong kinh tế đầu tư

LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: