Thiết kế hệ thống xử lý khí thải SO2 từ lò hơi bằng thiết bị tháp hấp thụ (tháp đệm) công suất 12000m3ngày


I. KHÁI QUÁT………………………………………………………….5
II. ĐẶC ĐIỂM KHÓI THẢI TỪ LÒ HƠI
- Đặc điểm khói thải lò hơi đốt bằng than đá……………………….5
- Đặc điểm khói thải lò hơi đốt bằng dầu F.O………………………6
III. TÁC HẠI CỦA KHÍ SO2
- Đối với sức khỏe con người……………………………………….7
- Đối với thực vật…………………………………………………....8
- Đối với môi trường………………………………………………...8
IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SO2
- Hấp thụ khí SO2 bằng nước………………………………………..9
- Hấp thụ khí SO2 bằng dung dịch sữa vôi…………………………10
- Xử lý khí khí SO2 bằng ammoniac………………………………11
- Xử lý khí SO2 bằng magie oxit…………………………………...12
- Xử lý khí SO2 bằng kẽm oxit……………………………………..13
- Xử lý SO2 bằng kẽm oxit kết hợp natri sunfit …………………....13
- Xử lý khí SO2 bằng các chất hấp thụ hữu cơ……………………..14
- Hấp phụ khí SO2 bằng than hoạt tính……………………………..15
- Hấp phụ khí SO2 bằng vôi, đá vôi, đolomit………………………15

CHƯƠNG II ĐỀ XUẤT VÀ THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
- Lựa chọn dung dịch hấp thụ………………………………………17
- Sơ đồ công nghệ…………………………………………………..18
- Thuyết minh sơ đồ công nghệ…………………………………….19
CHƯƠNG III
TÍNH TOÁN QUÁ TRÌNH HẤP THỤ
I. CÂN BẰNG VẬT CHẤT…………………………………………..20
II. XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG CÂN BẰNG………………………………...22
III. XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG LÀM VIỆC………………………………….26
CHƯƠNG IV
TÍNH TOÁN THÁP HẤP THỤ
I. TÍNH ĐƯỜNG KÍNH THÁP HẤP THỤ…………………………….28
II. TÍNH CHIỀU CAO THÁP HẤP THỤ
1. Chiều cao tháp hấp thụ……………………………………………32
2. Tính trở lực tháp…………………………………………………..36
III. TÍNH CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ
a. Tính bơm…………………………………………………………....37
b. Tính quạt…………………………………………………………....39
IV. TÍNH CƠ KHÍ
1. Thân tháp…………………………………………………………..40
2. Nắp và đáy tháp……………………………………………………42
3. Đường ống dẫn khí………………………………………………...43
4. Đường ống dẫn lỏng……………………………………………….45
5. Tính bích…………………………………………………………...46
6. Lưới đỡ đệm……………………………………………………….48
7. Đĩa phân phối………………………………………………………49
8. Cửa nhập liệu và cửa tháo đệm…………………………………….49
9. Tải trọng toàn tháp…………………………………………………49
10. Chân đỡ……………………………………………………………50
11. Tai treo……………………………………………………………..50
CHƯƠNG V: TÍNH TOÁN GIÁ THÀNH…………………………51
CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN…………………………………………..52
TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………...55

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: