Truyền nhiệt và tính toán thiết bị trao đổi nhiệt - Nguyễn Toàn Phong


Chương I Các khái niệm cơ bản về truyền nhiệt và phương trình vi phân dẫn nhiệt
Chương II Ổn định một chiều
Chương III Cách nhiệt và tăng cường truyền nhiệt
Chương IV Trao đổi nhiệt đối lưu dòng một pha
Chương V Trao đổi nhiệt bức xạ trong môi trường trong suốt
Chương VI Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt


M_tả

Không có nhận xét nào: