Năng lượng mặt trời - PGS.TS Nguyễn Bốn & PGS.TS Hoàng Dương Hùng


 Chương 1. Vũ trụ và hệ mặt trời
 Chương 2. Năng lượng mặt trời
 Chương 3. Thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời
 Chương 4. Tính toán thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời
 Chương 5. Các loại gương phản xạ

 Tài liệu tham khảo.


 Chương 1. Vũ trụ và hệ mặt trời
 Chương 2. Năng lượng mặt trời
 Chương 3. Thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời
 Chương 4. Tính toán thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời
 Chương 5. Các loại gương phản xạ

 Tài liệu tham khảo.


M_tả

Không có nhận xét nào: