Lò hơi và thiết bị gia nhiệt


Phần này trình bày ngắn gọn về Lò hơi và các thiết bị phụ trợ tại Bộ phận Lò hơi. Lò hơi là một thiết bị giúp đưa nhiệt của quá trình đốt cháy cho nước cho đến khi nước được đun nóng hoặc thành hơi. Nước nóng hoặc hơi dưới tác động của áp suất sẽ truyền nhiệt sang một quy trình. Nước là tác nhân trung gian rẻ tiền và hữu dụng giúp truyền nhiệt sang một quy trình. Khi nước được chuyển thành hơi, thể tích sẽ tăng lên khoảng 1.600 lần, tạo ra mộ tlực mạnh như là thuốc súng. Vì vậy lò hơi là thiết  bị phải được vận hành với tinh thần cẩn trọng cao độ.
Hệ thống lò hơi bao gồm: một hệ thống nước cấp, hệ thống hơi và hệ thống nhiên liệu. Hệ thống nước cấpcấp nước cho lò hơi và tự động điều chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu hơi. Sử dụng nhiều van nên cần bảo trì và sửa chữa. Hệ thống hơi thu gom và kiểm soát hơi do lò hơi sản xuất ra. Một hệ thống đường ống dẫn hơi tới vị trí cần sử dụng. Qua hệ thống này, áp suất hơi được điều chỉnh bằng các van và kiểm tra bằng máy đo áp suất hơi. Hệ thống nhiên liệubao gồm tất cảcác thiết bị được sử dụng để tạo ra nhiệt cần thiết. Các thiết bị cần dùng trong hệ thống nhiên liệu phụ thuộc vào loại nhiên liệu sử dụng trong hệ thống nhiên liệu.

Nước đưa vào lò hơi được chuyển thành hơi được gọi là nước cấp. Nước cấp có hai nguồn chính là: (1) Nước ngưng hay hơi ngưng tuần hoàn từ các quy trình và (2) nước đã qua xử lý (nước thô đã qua xử lý) từ bên ngoài bộ phận lò hơi và các quy trình của nhà máy. Để nâng cao hiệu quả sử dụng lò hơi, một thiết bị trao đổi nhiệt đun nóng sơ bộ nước cấp sử dụng nhiệt thải từ khí lò

1. GIƠI THIỆU......................................................................................... 1
2. CÁC LOẠI LÒ HƠI............................................................................. 2
3. ĐÁNH GIÁ LÒ HƠI............................................................................. 9
4. CÁC GIẢI PHÁP SỬDỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ............ 26
5. DANH SÁCH SÀNG LỌC CÁC GIẢI PHÁP.................................. 32
6. BẢNG TÍNH VÀ CÁC CÔNG CỤ KHÁC....................................... 36
7. TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................. 41
1. GIƠI THIỆU


LINK DOWNLOAD


Phần này trình bày ngắn gọn về Lò hơi và các thiết bị phụ trợ tại Bộ phận Lò hơi. Lò hơi là một thiết bị giúp đưa nhiệt của quá trình đốt cháy cho nước cho đến khi nước được đun nóng hoặc thành hơi. Nước nóng hoặc hơi dưới tác động của áp suất sẽ truyền nhiệt sang một quy trình. Nước là tác nhân trung gian rẻ tiền và hữu dụng giúp truyền nhiệt sang một quy trình. Khi nước được chuyển thành hơi, thể tích sẽ tăng lên khoảng 1.600 lần, tạo ra mộ tlực mạnh như là thuốc súng. Vì vậy lò hơi là thiết  bị phải được vận hành với tinh thần cẩn trọng cao độ.
Hệ thống lò hơi bao gồm: một hệ thống nước cấp, hệ thống hơi và hệ thống nhiên liệu. Hệ thống nước cấpcấp nước cho lò hơi và tự động điều chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu hơi. Sử dụng nhiều van nên cần bảo trì và sửa chữa. Hệ thống hơi thu gom và kiểm soát hơi do lò hơi sản xuất ra. Một hệ thống đường ống dẫn hơi tới vị trí cần sử dụng. Qua hệ thống này, áp suất hơi được điều chỉnh bằng các van và kiểm tra bằng máy đo áp suất hơi. Hệ thống nhiên liệubao gồm tất cảcác thiết bị được sử dụng để tạo ra nhiệt cần thiết. Các thiết bị cần dùng trong hệ thống nhiên liệu phụ thuộc vào loại nhiên liệu sử dụng trong hệ thống nhiên liệu.

Nước đưa vào lò hơi được chuyển thành hơi được gọi là nước cấp. Nước cấp có hai nguồn chính là: (1) Nước ngưng hay hơi ngưng tuần hoàn từ các quy trình và (2) nước đã qua xử lý (nước thô đã qua xử lý) từ bên ngoài bộ phận lò hơi và các quy trình của nhà máy. Để nâng cao hiệu quả sử dụng lò hơi, một thiết bị trao đổi nhiệt đun nóng sơ bộ nước cấp sử dụng nhiệt thải từ khí lò

1. GIƠI THIỆU......................................................................................... 1
2. CÁC LOẠI LÒ HƠI............................................................................. 2
3. ĐÁNH GIÁ LÒ HƠI............................................................................. 9
4. CÁC GIẢI PHÁP SỬDỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ............ 26
5. DANH SÁCH SÀNG LỌC CÁC GIẢI PHÁP.................................. 32
6. BẢNG TÍNH VÀ CÁC CÔNG CỤ KHÁC....................................... 36
7. TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................. 41
1. GIƠI THIỆU


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: