LUẬN VĂN - Tính toán hệ thống cung cấp nhiệt cho nhà máy dệt may


Tên Thầy hướng dẫn: Th.S Trần Huy Cấp
Sinh viên thực hiện đồ án: Đặng Văn Dương Nhiệt lạnh 1_k54
Đề tài đồ án: Tính toán hệ thống cung cấp nhiệt cho nhà máy dệt may.

Số liệu ban đầu:

- Cấp hơi bão hòa ở áp suất 5 bar cho 3 phân xưởng (A,B,C) với lượng hơi lần lượt là 250,300,350 kg/h.
- Cấp nước nóng cho 6 phòng tắm cho cán bộ nhân viên.
- Cấp hơi cho nhà ăn với lượng hơi 180 kg/h ở áp suất 3 bar.
- 3 phân xưởng song song cách nhau 25m.Phân xưởng A gần nguồn nhiệt nhất cách 10m.
- Nhà tắm cách nguồn nhiệt 20m.Nhà ăn cách nguồn nhiệt 30m.


Mô tả tóm tắt nội dung và các yêu cầu tính toán:

- Lựa chọn nguồn nhiệt và thiết lập sơ đồ cấp nhiệt thích hợp
- Tính chọn thiết bị cấp nhiệt
- Tính toán nhiệt cho hệ thống mạng
- Tính toán thủy động mạng nhiệt
- Tính chọn các thiết bị điển hình (bơm, quạt…)
- Tính chọn vật liệu, chiều dày ống
- Tính toán tổn thất nhiệt và bảo ôn, rút nước đọng
- Tính bù giãn nở nhiệt, chọn giá đỡ giá treo.


Tên Thầy hướng dẫn: Th.S Trần Huy Cấp
Sinh viên thực hiện đồ án: Đặng Văn Dương Nhiệt lạnh 1_k54
Đề tài đồ án: Tính toán hệ thống cung cấp nhiệt cho nhà máy dệt may.

Số liệu ban đầu:

- Cấp hơi bão hòa ở áp suất 5 bar cho 3 phân xưởng (A,B,C) với lượng hơi lần lượt là 250,300,350 kg/h.
- Cấp nước nóng cho 6 phòng tắm cho cán bộ nhân viên.
- Cấp hơi cho nhà ăn với lượng hơi 180 kg/h ở áp suất 3 bar.
- 3 phân xưởng song song cách nhau 25m.Phân xưởng A gần nguồn nhiệt nhất cách 10m.
- Nhà tắm cách nguồn nhiệt 20m.Nhà ăn cách nguồn nhiệt 30m.


Mô tả tóm tắt nội dung và các yêu cầu tính toán:

- Lựa chọn nguồn nhiệt và thiết lập sơ đồ cấp nhiệt thích hợp
- Tính chọn thiết bị cấp nhiệt
- Tính toán nhiệt cho hệ thống mạng
- Tính toán thủy động mạng nhiệt
- Tính chọn các thiết bị điển hình (bơm, quạt…)
- Tính chọn vật liệu, chiều dày ống
- Tính toán tổn thất nhiệt và bảo ôn, rút nước đọng
- Tính bù giãn nở nhiệt, chọn giá đỡ giá treo.


M_tả

Không có nhận xét nào: