SÁCH SCAN - Hướng dẫn xây dựng cầu đường giao thông nông thôn và miền núi (BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI)


Phần 1: Hướng dẫn xây dựng đường giao thông nông thôn và miền núi
Chương 1: Các vấn đề chung
Chương 2: Kết cấu mặt đường giao thông nông thôn và miên núi
Chương 3: Hướng dẫn xây dựng đường giao thông nông thôn
Chương 4: Hướng dẫn xây dựng mặt đường bê tông xi măng đất gia cố xi măng, vôi
Chương 5: Tổ chức sửa chữa nhỏ duy tu đường giao thông địa phương

Phần 2: Hướng dẫn xây dựng cầu cống trên đường giao thông nông thôn và miền núi.Chương 1: Công tác đảm bảo giao thông
Chương 2: Hướng dẫn xây dựng cống


M_tả

Không có nhận xét nào: