SÁCH SCAN - Tư vấn quản lý (Sách dành cho các nhà doanh nghiệp) - Nguyễn Trọng Thể


Phần 1. tiền đồ của tư vấn quản lý
Chương 1. bản chất và mục đích của tư vấn quản lý
CHương 2. Phạm vi và lĩnh vực các dịch vụ tư vấn
Chương 3. Mối quan hệ khách hàng và nhà tư vấn
Chương 4. Tư vấn và thay đổi
Chương 5. Tư vấn và văn hóa
CHương 6. Tính cách nhà nghề trong tư vấn
Phần 2. Quá trình tư vấn
CHương 7. Tiếp nhận
Chương 8. CHuẩn đoán
Chương 9. Đặt kế hoạch hành động
Chương 10. Thực hiện
Chương 11. kết thúc

Phần III. Tư vấn trong các lĩnh vực quản lý khác nhau
3.1. Tư vấn trong quản lý nói chung
3.2. Tư vấn trong quản lý tài chính
3.3. Tư vấn trong Marketing và quản lý phân phối
3.4. Tư vấn trong quản lý sản xuất
3.5. Tư vấn trong quản lý nguồn nhân lực và phát triển
3.6. Tư vấn trong quản lý doanh nghiệp nhỏ
3.73 Tư vấn trong quản lý doanh nghiệp nhà nước
3.8. Tư vấn áp dụng máy tính vào quản lý


M_tả

Không có nhận xét nào: