SÁCH SCAN - Cơ sở lý thuyết điều khiển tự động - Nguyễn Văn Hòa


Phần mở đầu: Khái quát chung về điều khiển
Phần 1. Hệ thông điều chỉnh tuyến tính liên tục
Chương 1. Mô tả toán học hệ thống tuyến tính liên tục
Chương 2. Khảo sát tính ổn định của hệ thống điều chỉnh tự động
Chương 3. Đánh giá chất lượng quá trình quá độ
Phần 2. Hệ thống điều khiển xung
Chương 1. Tổng quát về hệ thống điều khiển xung
Chương 2. Lý thuyết hệ thống điều khiển xung tuyến tính


M_tả

2 nhận xét: