SÁCH SCAN - Giáo trình kế toán tài chính – PGS.TS Nghiêm Văn Lợi


Chương 1: Một số vấn đề cơ bản của kế toán tài chính trong các doanh nghiệp.
Chương 2: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
Chương 3: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ.
Chương 4: Kế toán tài sản cố định.
Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Chương 6: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.
Chương 7: Hạch toán đầu tư tài chính và hoạt động khác.
Chương 8: Kế toán phân phối lợi nhuận.
Chương 9: Kế toán tài sản bằng tiền.
Chương 10: Hạch toán các khoản phải thu.


M_tả

Không có nhận xét nào: