Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần Kỹ thuật nhiệt (Đỗ Mạnh Cường)Chương trình hai tín chỉ. Sử dụng cho đào tạo hệ đại học ngành và chuyên ngành: Cơ khí luyện kim và cán thép; Cơ khí CTM; Công nghệ Kỹ thuật ô tô; Hệ thống điện; Tự động hoá; Kỹ thuật điều khiển; Điện tử viễn thông; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật máy tính; Sư phạm kỹ thuật điện; Sư phạm cơ khí; KSCLC Cơ khí CTM; KSCLC Tự động hoá.

1. Nội dung đánh giá thi kết thúc học phần
2. Phương pháp đánh giá
3. Nguyên tắc tổ hợp đề thi
4. Ngân hàng câu hỏi


1. NỘI DUNG
- Phần nhiệt động: Các khái niệm cơ bản về trạng thái của môi chất, nhiệt động học
của các quá trình từ đó đi vào nghiên cứu một số chu trình nhiệt động của các thiết bị
nhiệt thường gặp.
- Phần truyền nhiệt: Một số khái niệm về truyền nhiệt, các phương thức trao đổi nhiệt, tính toán thiết bị trao đổi nhiệt.
  2. PHƯƠNG PHÁP
Thi kết thúc học phần là thi viết với thời l-ợng 60 phút, chấm điểm theo thang điểm 10. 
3. NGUYÊN TẮC
Mỗi đề thi có 5 câu hỏi
Mỗi đề thi được tổ hợp từ 5 câu hỏi (Phần: 4.1; 4.2, 4.3, 4.4, 4.5) Chương trình hai tín chỉ. Sử dụng cho đào tạo hệ đại học ngành và chuyên ngành: Cơ khí luyện kim và cán thép; Cơ khí CTM; Công nghệ Kỹ thuật ô tô; Hệ thống điện; Tự động hoá; Kỹ thuật điều khiển; Điện tử viễn thông; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật máy tính; Sư phạm kỹ thuật điện; Sư phạm cơ khí; KSCLC Cơ khí CTM; KSCLC Tự động hoá.

1. Nội dung đánh giá thi kết thúc học phần
2. Phương pháp đánh giá
3. Nguyên tắc tổ hợp đề thi
4. Ngân hàng câu hỏi


1. NỘI DUNG
- Phần nhiệt động: Các khái niệm cơ bản về trạng thái của môi chất, nhiệt động học
của các quá trình từ đó đi vào nghiên cứu một số chu trình nhiệt động của các thiết bị
nhiệt thường gặp.
- Phần truyền nhiệt: Một số khái niệm về truyền nhiệt, các phương thức trao đổi nhiệt, tính toán thiết bị trao đổi nhiệt.
  2. PHƯƠNG PHÁP
Thi kết thúc học phần là thi viết với thời l-ợng 60 phút, chấm điểm theo thang điểm 10. 
3. NGUYÊN TẮC
Mỗi đề thi có 5 câu hỏi
Mỗi đề thi được tổ hợp từ 5 câu hỏi (Phần: 4.1; 4.2, 4.3, 4.4, 4.5) 

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: