SÁCH - Lý thuyết ô tô máy kéo (Nguyễn Hữu Cẩn - Dư Quốc Thịnh - Phạm Minh Thái - Nguyễn Văn Tài - Lê Thị Vàng)Được NXB Khoa học và kỹ thuật ấn hành, giáo trình đề cập đến những vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực lý thuyết ô tô máy kéo đồng thời đề cập đến sự phát triển kỹ thuật mới của ngành ô tô. Giáo trình gồm 11 chương, mỗi chương đều đề cập đến một nội dung cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung của giáo trình.


NỘI DUNG:

Chương I. Lực và mômen tác dụng lên ô tô máy kéo trong quá trình chuyển động
Chương II. Động lực học tổng quát của ô tô - máy kéo bánh xe
Chương III. Động lực học của máy kéo xích
Chương IV. Tính toán sức kéo của ô tô
Chương V. Tính toán sức kéo của máy kéo
Chương VI. Tính kinh tế nhiên liệu của ô tô - máy kéo
Chương VII. Tính ổn định của ô tô - máy kéo
Chương VIII. Tính năng dẫn hướng của ô tô - máy kéo
Chương IX. Sự phanh ô tô
Chương X. Dao động ô tô máy kéo
Chương XI. Tính năng cơ động của ô tô - máy kéo
Tài liệu tham khảo
Được NXB Khoa học và kỹ thuật ấn hành, giáo trình đề cập đến những vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực lý thuyết ô tô máy kéo đồng thời đề cập đến sự phát triển kỹ thuật mới của ngành ô tô. Giáo trình gồm 11 chương, mỗi chương đều đề cập đến một nội dung cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung của giáo trình.


NỘI DUNG:

Chương I. Lực và mômen tác dụng lên ô tô máy kéo trong quá trình chuyển động
Chương II. Động lực học tổng quát của ô tô - máy kéo bánh xe
Chương III. Động lực học của máy kéo xích
Chương IV. Tính toán sức kéo của ô tô
Chương V. Tính toán sức kéo của máy kéo
Chương VI. Tính kinh tế nhiên liệu của ô tô - máy kéo
Chương VII. Tính ổn định của ô tô - máy kéo
Chương VIII. Tính năng dẫn hướng của ô tô - máy kéo
Chương IX. Sự phanh ô tô
Chương X. Dao động ô tô máy kéo
Chương XI. Tính năng cơ động của ô tô - máy kéo
Tài liệu tham khảo


M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: