GIÁO ÁN - PLC - Programable Logic Controller (Hà Thị Kim Duyên)


Chương 1. Tổng quan về hệ thống điều khiển trong công nghiệp
- Khái niệm.
- Các thiết bị thu nhận và chuyển đổi tín hiệu.
- Các thiết bị xử lý tín hiệu.
- Cơ cấu chấp hành.
Chương 2. Giới thiệu chung về PLC
2.1. Lị ch sử ra đời
2.2. Đị nh nghĩa P LC
2.3. Cấu tạo P LC và nguyên lý hoạt động
2.4. Ngôn ngữ lập trình và thiết bị lập trình
2.5. ứng dụng P LC

Chương 3. PLC của hãng Mitsubishi
3.1. Giới thiệu về các họ P LC
3.2. P LC họ FX dòng FX2N
3.3. Tập lệnh cơbản
3.4. Tập lệnh ứng dụng

M_tả

No comments: