GIÁO TRÌNH - Xử lý tín hiệu số 1 (Hoàng Lê Uyên Thục)


Chương này nêu tổng quát các vấn đề liên quan đến môn học. Nội dung chính chương này là:
-  Giải thích các khái niệm như: “Tín hiệu”, “Tín hiệu số”, “Xửlý tín hiệu”, “Xử lý tín hiệu số”...
-  Các khâu cơ bản trong hệ thống xử lý tín hiệu số
-  Nêu một số ứng dụng của xử lý tín hiệu số
-  So sánh xử lý tương tự và xử lý số
-  Giải thích khái niệm “Tần số”
-  Các bước cơ bản chuyển đổi tín hiệu từ tương tự sang số
-  Các bước có bản chuyển đổi tín hiệu từ số sang tương tự


 Chương 1 - Giới thiệu xử lý tín hiệu số
 Chương 2 - Tín hiệu & hệ thống rời rạc
 Chương 3 - Phân tích hệ rời rạc LTI dùng phép biến đổi Z
 Chương 4 - Phân tích tín hiệu & hệ thống rời rạc LTI trong miền tần số
 Chương 5 - Chép biến đổi Fourier rời rạc và ứng dụng.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: