SÁCH SCAN - Hệ thống bài tập bài giải và dạng đề thi nghiệp vụ ngân hàng thương mại (PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn)


Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại là một môn học trong chương trình đào tạo thuộc chuyên ngành tài chính – ngân hàng. Môn học này cung cấp những kiến thức và kỹ năng quan trọng nhất cho người học trong việc thực hành và xử lý các mối quan hệ kinh doanh giữa các NHTM với các doanh nghiệp và khách hàng cá nhân.

Cuốn sách “Hệ Thống Bài Tập, Bài Giải Và Dạng Đề Thi Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại” biên soạn nhằm hỗ trợ tối đa cho việc học tập và nghiên cứu môn Nghiệp vụ NHTM. Sách được cập nhật kiến thức thực tế về môn Nghiệp vụ NHTM đồng thời cung cấp các dạng đề thi môn Nghiệp vụ NHTM đã được áp dụng để bạn đọc có thể tham khảo và có phương hướng xử lý


Cuốn sách gồm 2 phần:

Phần 1: Hệ thống bài tập và bài giải
Chương 1: Tổng quan về NHTM và Nghiệp vụ Nguồn vốn trong NHTM
Chương 2: Tín dụng ngắn hạn tài trợ kinh doanh
Chương 3: Nghiệp vụ chiếc khấu và bao thanh toán
Chương 4: Tín dụng trung dài hạn để tài trợ dự án đầu tư
Chương 5: Cho thuê tài chính

Phần 2: Đề thi hết môn.

LINK DOWNLOAD


Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại là một môn học trong chương trình đào tạo thuộc chuyên ngành tài chính – ngân hàng. Môn học này cung cấp những kiến thức và kỹ năng quan trọng nhất cho người học trong việc thực hành và xử lý các mối quan hệ kinh doanh giữa các NHTM với các doanh nghiệp và khách hàng cá nhân.

Cuốn sách “Hệ Thống Bài Tập, Bài Giải Và Dạng Đề Thi Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại” biên soạn nhằm hỗ trợ tối đa cho việc học tập và nghiên cứu môn Nghiệp vụ NHTM. Sách được cập nhật kiến thức thực tế về môn Nghiệp vụ NHTM đồng thời cung cấp các dạng đề thi môn Nghiệp vụ NHTM đã được áp dụng để bạn đọc có thể tham khảo và có phương hướng xử lý


Cuốn sách gồm 2 phần:

Phần 1: Hệ thống bài tập và bài giải
Chương 1: Tổng quan về NHTM và Nghiệp vụ Nguồn vốn trong NHTM
Chương 2: Tín dụng ngắn hạn tài trợ kinh doanh
Chương 3: Nghiệp vụ chiếc khấu và bao thanh toán
Chương 4: Tín dụng trung dài hạn để tài trợ dự án đầu tư
Chương 5: Cho thuê tài chính

Phần 2: Đề thi hết môn.

LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: