GIÁO TRÌNH - Hóa học phức chất (Lê Chí Kiên)


Từ giáo trình hoá học vô cơ chúng ta đã biết rằng khi các nguyên tố hoá học riêng biệt kết hợp với nhau thì tạo thành các hợp chất đơn giản, hay các hợp chất bậc nhất, ví dụcác oxit (Na2O, CuO,...), các halogenua (NaCl, CuCl2,...). Những hợp chất đơn giản lại có thể kết hợp với nhau tạo thành hợp chất bậc cao, hay hợp chất phân tử, ví dụ K2HgI4(HgI2.2KI); Ag(NH3)2Cl (AgCl.2NH3); K4Fe(CN)6[Fe(CN)2. 4KCN]... Gọi chúng là các hợp chất phân tử để nhấn mạnh rằng ở đây không phải là các nguyên tử hay các gốc, mà là các phân tử kết hợp với nhau. Cấu tạo của chúng không được giải thích thoả đáng trong khuôn khổ của thuyết hóa trị cổ điển. Có một vấn đề đặt ra là trong sốcác hợp chất phân tử thì hợp chất nào được gọi là hợp chất phức (phức chất).

Theo A. Werner, tác giả của thuyết phối trí thì phức chất là hợp chất phân tử nào bền trong dung dịch nước, không phân huỷ hoặc chỉ phân huỷ rất ít ra các hợp phần tạo thành hợp chất đó. Trong lịch sử phát triển của hoá học phức chất đã có nhiều định nghĩa về phức chất của các tác giả khác nhau. Tác giả của các định nghĩa này thường thiên về việc nhấn mạnh tính chất này hay tính chất khác của phức chất, đôi khi dựa trên dấu hiệu về thành phần hoặc về bản chất của lực tạo phức.

Chương 1. Mở đầu về hóa học phức chất
Chương 2. Cấu tạo của phức chất
Chương 3. Liên kết hóa học trong phức chất
Chương 4. Tốc  độ và cơ chế phản  ứng của phức chất
Chương 5. Các phương pháp nghiên cứu phức chất
Chương 6. Tổng hợp phức chất.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: