GIÁO TRÌNH - Khai thác thiết bị vô tuyến điện hàng hải trên tàu cá (Hồ Đình Hải Cb)


Mô đun ”Khai thác thiết bị hàng hải trên tàu” là mô đun chuyên môn nghề trong chương trình ”Điều khiển tàu cá” trình độ sơ cấp nghề, nhằm cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng tay nghề cơ bản về: khai thác Máy định vị GPS, Ra đa hàng hải, Máy thông tin liên lạc trang bị trên tàu.
Môn học được giảng dạy trong phòng học kết hợp với thực hành trên tàu. Việc đánh giá kết quả học tập thông qua kết quả các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc môn học phối hợp với đánh giá ý thức của người học trong quá trình học tập.


Nghề: Điều khiển tàu cá
Trình độ: Sơ cấp nghề.

Bài 1: Khai thác máy định vị GPS
Bài 2: Khai thác thiết bị thông tin liên lạc
Bài 3: Khai thác Ra đa hàng hải
Bài 4: Khai thác thiết bị vô tuyến tầm phương.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: