CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Feb 23, 2017

GIÁO TRÌNH - Lý thuyết điều khiển tự động (Nguyễn Thị Phương Hà Cb)


Lý thuyết và kỹ thuật điều khiển tự động các quá trình sản xuất, các qui trình công nghệ, các đối tượng công nghiệp, quốc phòng, y tế... trong những năm gần đây đã có những bước nhảy vọt nhờ sự phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật máy tính và công
nghệ thông tin. Lý thuyết điều khiển tự động kinh điển không hề thay đổi giá trị của mình, mà ngược lại, có ý nghĩa đặc thù riêng.
Nếu như trước đây, đối tượng khảo sát của điều khiển tự động về cơ bản là các hệ tuyến tính tiền định, điều khiển tập trung, thì hiện nay là các hệ thống phân tán có đối thoại với nhau liên kết thành mạng. Thiết kế sản phẩm được hỗ trợ của máy tính tới mức tối đa với các thư viện, các chương trình thiết kế đặc chủng có thiết bị ngoại vi mạnh.

Chương 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN  9
1.1 Khái niệm điều khiển  9
1.2 Các nguyên tắc điều khiển  12
1.3 Phân loại điều khiển  15
1.4 Lịch sử phát triển lý thuyết điều khiển  20
1.5 Một số ví dụ về các phần tử và hệ thống tự động  22
Chương 2 MÔ  TẢ TOÁN HỌC HỆ THỐNG  ĐIỀU KHIỂN LIÊN TỤC  36
2.1 Khái niệm  36
2.2 Hàm truyền đạt và đại số sơ đồ khối  37
2.3 Sơ đồ dòng tín hiệu  60
2.4 Phương pháp không gian trạng thái  66
2.5 Tóm tắt  90
Phụ lục: Mô tả hệ thống tự động dùng MATLAB  91
Chương 3 ĐẶC TÍNH ĐỘNG HỌC CỦA HỆ THỐNG  96
3.1 Khái niệm về đặc tính động học  96
3.2 Các khâu động học điển hình  102
3.3 Đặc tính động học của hệ thống tự động  116
3.4 Tóm tắt  121
Phụ  lục:   Khảo  sát  đặc  tính   động  học   của  hệ  thống  dùng MATLAB  122
Chương 4 KHẢO SÁT TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG  124
4.1 Khái niệm về ổn định  124
4.2 Tiêu chuẩn ổn định đại số  128
4.3 Phương pháp quỹ đạo nghiệm số  134
4.4 Tiêu chuẩn ổn định tần số  146
Chương 5 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN  156
5.1 Các tiêu chuẩn chất lượng  156
5.2 Sai số xác lập  158
5.3 Đáp ứng quá độ  160
5.4 Các tiêu chuẩn tối ưu hóa đáp ứng quá độ  165
5.5  Đánh  giá  chất  lượng  quá  trình  quá  độ  theo đặc tính tần số của hệ thống

Chương 6 THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN LIÊN TỤC  172
6.1 Khái niệm  172
6.2 Ảnh hưởng của các bộ điều khiển đến chất lượng của hệ thống  173
6.3 Thiết kế hệ thống dùng QĐNS  187
6.4 Thiết kế hệ thống dùng biểu đồ Bode  205
6.5 Thiết kế bộ điều khiển PID  214
6.6 Thiết kế hệ thống điều khiển hồi tiếp trạng thái  219
Phụ lục: Thiết kế hệ thống dùng MATLAB  229
Chương 7 MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN RỜI RẠC  236
7.1 Hệ thống điều khiển rời rạc  236
7.2 Phép biến đổi Z  242
7.3 Mô tả hệ thống rời rạc bằng hàm truyền 249
7.4 Mô tả hệ thống rời rạc bằng phương trìnhtrạng thái  255
Phụ lục: Mô tả hệ rời rạc dùng MATLAB  272
Chương 8 PHÂN  TÍCH  VÀ  THIẾT  KẾ  HỆ  THỐNG  ĐIỀU  KHIỂN RỜI RẠC  276
A. Phân tích hệ thống điều khiển rời rạc  276
8.1 Điều kiện ổn định của hệ rời rạc  276
8.2 Tiêu chuẩn Routh - Hurwitz mở rộng  277
8.3 Tiêu chuẩn Jury  279
8.4 Quỹ đạo nghiệm số  280
8.5 Chất lượng hệ thống rời rạc  285
B. Thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc  293
8.6 Khái niệm  293
8.7 Hàm truyền của các khâu hiệu chỉnh rời rạc  294
8.8 Thiết kế hệ rời rạc dùng phương pháp QĐNS  297
8.9 Thiết kế dùng bộ điều khiển hồi tiếp trạng thái  306
8.10 Thiết kế bộ điều khiển PID  311
Chương 9 HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG PHI TUYẾN  314
9.1 Khái niệm  314
9.2 Phương pháp mặt phẳng pha  319
9.3 Phương pháp tuyến tính hóa gần đúng  324
9.4 Phương pháp tuyến tính hóa điều hòa  328
9.5 Phương pháp tuyến tính hóa từng đoạn  339
9.6 Tiêu chuẩn Lyapunov  342
9.7 Tiêu chuẩn ổn định tuyệt đối V. M. Popov  357
9.8 Tổng kết  365
A. Bảng biến đổi laplace và Z  368
B. Tóm tắt một vài tính chất và định lý củaphép biến đổi z  369
C. Hàm mô tả các khâu phi tuyến điển hình  370.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018