SLIDE BÀI GIẢNG - Quản trị học (Ths. Trần Phi Hoàng)


- Chương 1: Những vấn đề chung về quản trị
- Chương 2: Sự phát triển của tư tưởng quản trị
- Chương 3. Môi trường quản trị
- Chương 4: Quyết định quản trị
- Chương 5: Chức năng hoạch định
- Chương 6: Chức năng tổ chức
- Chương 7: Chức năng điều khiển
- Chương 8: Chức năng kiểm tra

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Giáo trình Quản trị học - Tác giả : TS Nguyễn Minh Tuấn và nhiều tác giả; Khoa Quản Trị Kinh Doanh - ĐH Công Nghiệp Tp.HCM.
- Giáo trình Quản trị học của nhiều tác giả:
TS Nguyễn Thanh Hội- TS Phan Thăng, NXB Thống Kê, 2005.
TS Phan Thị Minh Châu, NXB Phương Đông, 2005.
Th.S Nguyễn Hữu Lâm, Nghệ Thuật Lãnh Đạo, NXB Giáo Dục , 1997.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: