SLIDE THUYẾT TRÌNH - Tính toán thủy động lực đường ống


I. Phân loại:
Theo quan điểm thủy lực: đường ống dài và đường ống ngắn
- Đường ống dài là đường ống có tổn thất năng lượng cục bộ chiếm không quá 5  10% trong toàn bộ tổn thất năng lượng
- Đường ống ngắn có năng lượng cục bộ lớn hơn 10% trong toàn bộ tổn thất năng lượng.

LINK DOWNLOAD


M_tả

Loading...

No comments: