CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Apr 25, 2017

SÁCH SCAN - Công nghệ xử lý tái chế & tái sử dụng chất thải rắn (PGS.TS. Nguyễn Đức Khiển & Các TG)


Sách Công Nghệ Xử Lý Tái Chế Tái Sử Dụng Chất Thải Rắn cuốn sách gồm 7 chương , nội dung của cuốn sách viết về kinh tế sản suất, Kinh tế chất thải, Khái quát chung về chất thải rắn, Thu hồi, tái chế chất thải rắn đô thị, Thiết kế và vận hành các công trình lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại, Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn thích hợp, Các vấn đề bất cập về quản lý chất thải rắn và đề xuất các giải pháp khắc phục.

II.MỤC LỤC

Chương I  Kinh tế sản xuất

I. Giới thiệu kinh tế sản xuất định hướng theo môi trường
II Cơ sở pháp lý
III. Nguồn ô nhiễm trong sản xuất
IV. Công nghệ tối thiểu là mục tiêu hài hoà về kinh tế và về sinh thái
V. Danh mục biện pháp trong lĩnh vực sản xuất

Chương II. Kinh tế chất thải

I. Giới thiệu vấn đề
II. Những vấn đề cơ bản về chất thải rắn
III. Cơ sở pháp lý
IV. Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025,tầm nhìn đến năm 2050

Chương III. Khái quát chung về chất thải rắn

I. Định nghĩa chất thảỉ
II. Chất thải rắn đô thị
III. Chất thải rắn công nghiệp
IV. Chất thải rắn nông nghiệp và nông thôn
V. Chất thải rắn y tế

Chương IV, Thu hồi, tái chế chất thải rắn đô thị

I. Cơ hội thu hồi, tái chế vật liệu thải
II. Hệ thống quá trình thu hồi vật liệu thô và các sản phẩm chuyển hoá
III. Hoạt động thu hồi, tái chế và tái sử dụng phế liệu trên thế giới và Việt Nam
IV. Tái chế chất thải rắn công nghiệp
V. Hiệu quả kinh tế tái sử dụng chất thải


Chương V. Thiết kế và vận hành các công trình lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại

I. Định nghĩa
II. Phân loại chất thải nguy hại
III. Thu gom, đóng gói và dán nhãn chất thải nguy hại
IV. Vận chuyển chất thải nguy hại
V. Tiêu chuẩn của một số nước về lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại
VI. Thiết kế kho bãi
VII.   Hệ thống phân loại – quy định về lưu trữ, bảo quản và đổ thải
VIII. Lựa chọn loại nhà máy xử lý chất thải nguy hại
IX. Các biện pháp kỹ thuật ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp
X. Nguy cơ từ chất nguy hại hộ gia đình {HHW)

Chương VI. Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn thích hợp

I. Mục đích xử lý chất thải rắn
II. Các công nghệ xử lý chất thải rắn
III. Các tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn đô thị [

Chương VII  Các vấn đề bất cập về quản lý chất thải rắn và đề xuất các giải pháp khắc phục

I. Các vấn đề bất cập về quản lý chất thải rắn
II. Đề xuất các giải pháp khắc phục.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018