SÁCH SCAN - Kế toán tài chính - Áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam (TS. Võ Văn Nhị)


Thông tin kế toán là thông tin hết sức cần thiết và quan trọng đối với các nhà quản lý. Bất kỳ nhà quản lý nào trong bất kỳ doanh nghiệp nào - từ một tổ hợp công nghiệp đến một cửa hàng thực phẩm - đều phải dựa vào thông tin kế toán để quản lý, điều hành, kiểm soát và ra các quyết định kinh tế.
Kế toán tài chính là phân hệ thông tin thuộc hệ thống thông tin kế toán, thực hiện chức năng cung cấp thông tin về tình hình tài sản, nguồn vốn cũng như tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp để phục vụ cho yêu cầu quản lý của nhiều đối tượng khác nhau, bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Chất lượng của thông tin kế toán tài chính có ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả quản lý không chỉ đối với bản thân doanh nghiệp, mà còn với nhiều đối tượng khác trong đó có các cơ quan chức năng của nhà nước. Do vậy, việc tổ chức, thực hiện tốt kế toán tài chính không chỉ là mối quan tâm của các doanh nghiệp mà còn là mối quan tâm của cơ quan soạn thảo, ban hành chế độ kế toán, của các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng quản lý doanh nghiệp.

Cuốn sách "Kế toán tài chính" nhằm giúp cho các nhân viên kế toán ở các doanh nghiệp cũng như giúp các bạn sinh viên học môn kế toán có tài liệu tham khảo trong nghiên cứu học tập, ứng dụng kế toán tài chính.
Cuốn sách bao gồm 21 chương, trình bày khá toàn diện các nội dung kế toán ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau; kết hợp chặt chẽ giữa các vấn đề lý luận về tổ chức kế toán với việc hướng dẫn các phương pháp thu thập, xử lý tổng hợp và cung cấp thông tin hữu ích cho các đối tượng khác nhau. Ngoài ra cuốn sách còn bao gồm một số phụ lục trình bày một số văn bản pháp lý liên quan đến chế độ kế toán, cần thiết cho những người đang học cũng như đang làm kế toán.......


Mục lục:
Lời nói đầu
Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp
Chương 3: Kế toán các khoản nợ phải thu và các khoản ứng trước trong doanh nghiệp
Chương 4: Kế toán các loại hàng tồn kho trong doanh nghiệp
Chương 5: Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp
Chương 6: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Chương 7: Kế toán các khoản nợ phải trả trong doanh nghiệp
Chương 8: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
Chương 9: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
Chương 10: Kế toán quá trình tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp
Chương 11: Kế toán quá trình kinh doanh hàng hoá
Chương 12: Kế toán bất động sản đầu tư trong doanh nghiệp
Chương 13: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính trong doanh nghiệp
Chương 14: Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
Chương 15: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Chương 16: Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản trong doanh nghiệp
Chương 17: Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp và doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp
Chương 18: Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp
Chương 19: Kế toán các nội dung liên quan đến thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót (Theo thông tư 20/2006/TT-BTC)
Chương 20: Kế toán các sự kiện phát sinh sau này kết thúc kỳ kế toán năm (Theo thông tư 20/2006/TT-BTC)
Chương 21: Báo cáo tài chính.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: