ĐỀ THI - Máy tự động và Robot công nghiệp


Câu 1: So sánh phương thức thực hiện quá trình gia công trên máy thông thường, máy NC và máy CNC?  (Đầu vào, điều khiển, điều khiển kích thước).
Câu 2: Các bước thiết lập phương trình động học của rôbốt?
Câu 3: Cho một vật thể được đặt trong hệ tọa độ chuẩn O(x,y,z) như hình vẽ. Hãy thực hiện phép biến đổi sau:

LINK DOWNLOAD


M_tả

No comments: