NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - Môn Xử lý tín hiệu số (Trường ĐHKT CN)


Sử dụng cho hệ đại học theo các chuyên ngành:

1. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Yêu cầu sinh viên nắm được các kiến thức trong việc khảo sát tín hiệu cũng như hệ thống xử lý tín hiệu số trên miền Z, miền tần số liên tục  và thiết kế các bộ lọc số.
2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Thi kết thúc học phần là thi viết với thời lượng 90 phút, chấm điểm theo thang điểm 10.
3. NGUYÊN TẮC TỔ HỢP ĐỀ THI
- Mỗi đề thi có 3 câu hỏi.
- Mỗi đề thi được tổ hợp từ 3 câu hỏi trong các phần 4.1; 4.2; 4.3.

4. NGÂN HÀNG CÂU HỎI
4.1. CÂU HỎI LOẠI 1 (3 ĐIỂM)
1. Định nghĩa biến đổi Z và biến đổi Z ngược? Các tính chất của biến đổi Z?
2. Định nghĩa biến đổi Fourie và biến đổi Fourie ngược? Các tính chất của biến đổi Fourie?
3. Định nghĩa biến đổi Z ?biến đổi Fourie ? Mối quan hệ giữa chúng?
4. Định nghĩa biến đổi Z một phía? Biến đổi Z hai phía? So sánh?
5. Tìm đặc tính xung h (n) của hệ xử lý số có sơ đồ hình khối ở hình sau:


Sử dụng cho hệ đại học theo các chuyên ngành:

1. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Yêu cầu sinh viên nắm được các kiến thức trong việc khảo sát tín hiệu cũng như hệ thống xử lý tín hiệu số trên miền Z, miền tần số liên tục  và thiết kế các bộ lọc số.
2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Thi kết thúc học phần là thi viết với thời lượng 90 phút, chấm điểm theo thang điểm 10.
3. NGUYÊN TẮC TỔ HỢP ĐỀ THI
- Mỗi đề thi có 3 câu hỏi.
- Mỗi đề thi được tổ hợp từ 3 câu hỏi trong các phần 4.1; 4.2; 4.3.

4. NGÂN HÀNG CÂU HỎI
4.1. CÂU HỎI LOẠI 1 (3 ĐIỂM)
1. Định nghĩa biến đổi Z và biến đổi Z ngược? Các tính chất của biến đổi Z?
2. Định nghĩa biến đổi Fourie và biến đổi Fourie ngược? Các tính chất của biến đổi Fourie?
3. Định nghĩa biến đổi Z ?biến đổi Fourie ? Mối quan hệ giữa chúng?
4. Định nghĩa biến đổi Z một phía? Biến đổi Z hai phía? So sánh?
5. Tìm đặc tính xung h (n) của hệ xử lý số có sơ đồ hình khối ở hình sau:


M_tả

Không có nhận xét nào: