NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI - Kỹ thuật đa dịch vụ


1. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Yêu cầu sinh viên nắm được nguyên lý của các kỹ thuật đa dịch vụ băng hẹp, băng rộng. Kiến trúc các mạng N-ISDN, B-ISDN, quá trình báo hiệu và thông tin trên các mạng. Liên lạc giữa mạng đa dịch vụ và các mạng viễn thông khác.
2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Thi kết thúc học phần là thi viết với thời lượng 90 phút, chấm điểm theo thang điểm 10.

3. NGUYÊN TẮC TỔ HỢP ĐỀ THI
- Mỗi đề thi có 3 câu hỏi.
- Mỗi đề thi được tổ hợp từ 3 câu hỏi trong các phần 4.1; 4.2; 4.3.
4. NGÂN HÀNG CÂU HỎI
4.1. CÂU HỎI LOẠI 1 (3 ĐIỂM)

1. Bạn hiểu thế nào là mạng đa dịch vụ, đa dịch vụ băng hẹp, đa dịch vụ băng rộng? Sự khác nhau cơ bản giữa chúng là gì?
2. Trình bày sơ đồ kiến trúc tham chiếu của mạng đa dịch vụ băng hẹp N-ISDN ,chỉ rõ các phần tử chức năng và các giao diện tương ứng. Kiến trúc mạng N-ISDN và B-ISDN giống và khác nhau cơ bản ở điểm nào?
3. Trình bày sơ đồ kiến trúc tham chiếu của mạng đa dịch vụ băng hẹp B-ISDN ,chỉ rõ các phần tử chức năng và các giao diện tương ứng. Kiến trúc mạng N-ISDN và B-ISDN giống và khác nhau cơ bản ở điểm nào?
4. Báo hiệu được truyền đi tại giao diện UNI trong mạng N-ISDN như thế nào?
5. Báo hiệu được truyền đi tại giao diện NNI trong mạng N-ISDN như thế nào?


1. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Yêu cầu sinh viên nắm được nguyên lý của các kỹ thuật đa dịch vụ băng hẹp, băng rộng. Kiến trúc các mạng N-ISDN, B-ISDN, quá trình báo hiệu và thông tin trên các mạng. Liên lạc giữa mạng đa dịch vụ và các mạng viễn thông khác.
2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Thi kết thúc học phần là thi viết với thời lượng 90 phút, chấm điểm theo thang điểm 10.

3. NGUYÊN TẮC TỔ HỢP ĐỀ THI
- Mỗi đề thi có 3 câu hỏi.
- Mỗi đề thi được tổ hợp từ 3 câu hỏi trong các phần 4.1; 4.2; 4.3.
4. NGÂN HÀNG CÂU HỎI
4.1. CÂU HỎI LOẠI 1 (3 ĐIỂM)

1. Bạn hiểu thế nào là mạng đa dịch vụ, đa dịch vụ băng hẹp, đa dịch vụ băng rộng? Sự khác nhau cơ bản giữa chúng là gì?
2. Trình bày sơ đồ kiến trúc tham chiếu của mạng đa dịch vụ băng hẹp N-ISDN ,chỉ rõ các phần tử chức năng và các giao diện tương ứng. Kiến trúc mạng N-ISDN và B-ISDN giống và khác nhau cơ bản ở điểm nào?
3. Trình bày sơ đồ kiến trúc tham chiếu của mạng đa dịch vụ băng hẹp B-ISDN ,chỉ rõ các phần tử chức năng và các giao diện tương ứng. Kiến trúc mạng N-ISDN và B-ISDN giống và khác nhau cơ bản ở điểm nào?
4. Báo hiệu được truyền đi tại giao diện UNI trong mạng N-ISDN như thế nào?
5. Báo hiệu được truyền đi tại giao diện NNI trong mạng N-ISDN như thế nào?


M_tả

Không có nhận xét nào: