NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI - Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài số


1. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Yêu cầu sinh viên nắm được nguyên lý các kỹ thuật chuyển mạch kênh, chuyển mạch gói, cấu trúc các khối chức năng của các phân hệ trong tổng đài số như: Giao tiếp thuê bao, điều khiển, chuyển mạch, báo hiệu. Nắm được các kỹ thuật báo hiệu, định tuyến trong các tổng đài số.

2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Thi kết thúc học phần là thi viết với thời lượng 90 phút, chấm điểm theo thang điểm 10.
3. NGUYÊN TẮC TỔ HỢP ĐỀ THI
- Mỗi đề thi có 3 câu hỏi.
- Mỗi đề thi được tổ hợp từ 3 câu hỏi trong các phần 4.1; 4.2; 4.3.

4. NGÂN HÀNG CÂU HỎI
4.1. CÂU HỎI LOẠI 1 (3 ĐIỂM)
1. Trình bày tiến trình một cuộc gọi và sự hoạt động của các khối chức năng tương ứng trong tổng đài số đối với hai thuê bao ở hai tổng đài khác nhau.
2. Trình bày tiến trình một cuộc gọi và sự hoạt động của các khối chức năng tương ứng trong tổng đài số đối với hai thuê bao ở trong cùng một tổng đài nội hạt.
3. Vẽ mô hình giao thức báo hiệu số 7 cho báo hiệu thoại liên đài? Các chức năng của từng phân lớp? Vẽ sơ đồ mô tả quá trình báo hiệu giữa hai thuê bao ở hai tổng đài khác nhau sử dụng báo hiệu số 7?
4. Vẽ sơ đồ giao tiếp của tổng đài số với thuê bao tương tự và trình bày 7 chức năng tương ứng của giao tiếp?


1. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Yêu cầu sinh viên nắm được nguyên lý các kỹ thuật chuyển mạch kênh, chuyển mạch gói, cấu trúc các khối chức năng của các phân hệ trong tổng đài số như: Giao tiếp thuê bao, điều khiển, chuyển mạch, báo hiệu. Nắm được các kỹ thuật báo hiệu, định tuyến trong các tổng đài số.

2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Thi kết thúc học phần là thi viết với thời lượng 90 phút, chấm điểm theo thang điểm 10.
3. NGUYÊN TẮC TỔ HỢP ĐỀ THI
- Mỗi đề thi có 3 câu hỏi.
- Mỗi đề thi được tổ hợp từ 3 câu hỏi trong các phần 4.1; 4.2; 4.3.

4. NGÂN HÀNG CÂU HỎI
4.1. CÂU HỎI LOẠI 1 (3 ĐIỂM)
1. Trình bày tiến trình một cuộc gọi và sự hoạt động của các khối chức năng tương ứng trong tổng đài số đối với hai thuê bao ở hai tổng đài khác nhau.
2. Trình bày tiến trình một cuộc gọi và sự hoạt động của các khối chức năng tương ứng trong tổng đài số đối với hai thuê bao ở trong cùng một tổng đài nội hạt.
3. Vẽ mô hình giao thức báo hiệu số 7 cho báo hiệu thoại liên đài? Các chức năng của từng phân lớp? Vẽ sơ đồ mô tả quá trình báo hiệu giữa hai thuê bao ở hai tổng đài khác nhau sử dụng báo hiệu số 7?
4. Vẽ sơ đồ giao tiếp của tổng đài số với thuê bao tương tự và trình bày 7 chức năng tương ứng của giao tiếp?


M_tả

Không có nhận xét nào: