NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI - Môn học Anten và truyền sóng


1. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Yêu cầu sinh viên nắm được khái niệm cơ bản về anten, quá trình vật lý của bức xạ sóng điện từ. Nắm được quá trình bức xạ của các nguồn bức xạ, vẽ được sơ đồ phương hướng của hệ thống các chấn tử. Biết cách tính toán công suất bức xạ và lý thuyết tổng hợp anten. Bên cạnh đó cũng yêu cầu sinh viên nắm được một cách chi tiết các phương pháp giảm nhỏ kích thước và phương pháp mở rộng dải tần số của các anten đồng thời có thể phân loại và biết được cấu tạo cũng như nguyên lý hoạt động của từng loại anten.


2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Thi kết thúc học phần là thi viết với thời lượng 90 phút, chấm điểm theo thang điểm 10.

3. NGUYÊN TẮC TỔ HỢP ĐỀ THI
- Mỗi đề thi có 3 câu hỏi.
- Mỗi đề thi được tổ hợp từ 2 câu hỏi lý thuyết (phần 4.1; 4.2) và 1 câu hỏi bài tập (phần 4.3).

4. NGÂN HÀNG CÂU HỎI
4.1. CÂU HỎI LOẠI 1 (3 ĐIỂM)
1. Khảo sát quá trình bức xạ (các thành phần điện trường, từ trường) của dipol điện.
2. Khảo sát quá trình bức xạ (các thành phần điện trường, từ trường) của dipol từ.
3. Khảo sát quá trình bức xạ (các thành phần điện trường, từ trường) của vòng điện nguyên tố.
4. Khảo sát quá trình bức xạ (các thành phần điện trường, từ trường) của vòng từ nguyên tố.


1. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Yêu cầu sinh viên nắm được khái niệm cơ bản về anten, quá trình vật lý của bức xạ sóng điện từ. Nắm được quá trình bức xạ của các nguồn bức xạ, vẽ được sơ đồ phương hướng của hệ thống các chấn tử. Biết cách tính toán công suất bức xạ và lý thuyết tổng hợp anten. Bên cạnh đó cũng yêu cầu sinh viên nắm được một cách chi tiết các phương pháp giảm nhỏ kích thước và phương pháp mở rộng dải tần số của các anten đồng thời có thể phân loại và biết được cấu tạo cũng như nguyên lý hoạt động của từng loại anten.


2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Thi kết thúc học phần là thi viết với thời lượng 90 phút, chấm điểm theo thang điểm 10.

3. NGUYÊN TẮC TỔ HỢP ĐỀ THI
- Mỗi đề thi có 3 câu hỏi.
- Mỗi đề thi được tổ hợp từ 2 câu hỏi lý thuyết (phần 4.1; 4.2) và 1 câu hỏi bài tập (phần 4.3).

4. NGÂN HÀNG CÂU HỎI
4.1. CÂU HỎI LOẠI 1 (3 ĐIỂM)
1. Khảo sát quá trình bức xạ (các thành phần điện trường, từ trường) của dipol điện.
2. Khảo sát quá trình bức xạ (các thành phần điện trường, từ trường) của dipol từ.
3. Khảo sát quá trình bức xạ (các thành phần điện trường, từ trường) của vòng điện nguyên tố.
4. Khảo sát quá trình bức xạ (các thành phần điện trường, từ trường) của vòng từ nguyên tố.


M_tả

Không có nhận xét nào: