NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI - Môn học Công nghệ chế tạo máy


Câu1: Định nghĩa các đại lượng cơ bản chế độ cắt và thông số lớp cắt gọt kim loại.Viết công thức tính toán.
Câu 2: Định nghìa các góc độ trên dao tiện tiêu chuẩn trong trạng thái tĩnh. (Hình vẽ minh hoạ).
Các góc của dao trong tiết diện chính và tiết diện phụ.
Câu 3: Phoi được hình thành trong quá trình cắt gọt kim loại bao gồm các dạng nào? Ý nghĩa của việc nghiên cứu sự  hình thành các dạng phôi.
...

M_tả

Không có nhận xét nào: