NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI - Môn học Tổ chức mạng viễn thông


1. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Thi kết thúc học phần là thi viết với thời lượng 90 phút, chấm điểm theo thang điểm 10.
3. NGUYÊN TẮC TỔ HỢP ĐỀ THI
- Mỗi đề thi có 3 câu hỏi.
- Mỗi đề thi được tổ hợp từ 1 câu hỏi thuộc phần 4.1, 1 câu hỏi từ phần 4.2 và 1 câu hỏi phần 4.3.
4. NGÂN HÀNG CÂU HỎI
4.1. CÂU HỎI LOẠI 1 (3 ĐIỂM)
1. Trình bày các bộ phận cấu thành hệ thống Viễn thông? (Có hình vẽ minh hoạ)
2. Hãy nêu các dạng tín hiệu báo hiệu và những yêu cầu chung với việc truyền nhận tín hiệu báo hiệu?
3. Trình bày về hệ thống đồng bộ mạng lưới? (Có hình vẽ minh họa)
4. Hãy nêu và phân tích ưu nhược điểm của các phương pháp trong hệ thống đồng bộ mạng lưới?
5. Hãy trình bày tổng quan cấu trúc mạng Viễn thông Việt Nam? Nội dung này sẽ thay đổi như thế nào trong tình hình phát triển hiện nay?
6. Trình bày các khái niệm: Độ lớn lưu lượng, mật độ lưu lượng, tỷ lệ cuộc gọi và xác suất tổn thất cuộc gọi?
7. Hãy trình bày đặc điểm về Cuộc gọi? Việc nắm bắt được đặc điểm về cuộc gọi có ý nghĩa gì?
8. Trình bày khái niệm Nghiên cứu kinh tế cho xây dựng quy hoạch? Tại sao phải nghiên cứu kinh tế?
9. Hãy trình bày quy trình nghiên cứu kinh tế cho xây dựng quy hoạch?

M_tả

No comments: