NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI - Thông tin vệ tinh


1. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
- Sinh viên cần nắm bắt được các khái niệm cơ bản trong học phần như đặc điểm, băng tần sử dụng, cấu hình hệ thống. Tìm hiểu về vệ tinh, trạm mặt đất cùng với các kỹ thuật trong thông tin vệ tinh. Tính toán suy hao, các tham số cho đường truyền dẫn và thiết kế tuyến truyền dẫn trong thông tin vệ tinh. Tìm hiểu hệ thống thôn tin vệ tinh VSAT cũng như tình hình thông tin vệ tinh của nước ta và khu vực.

2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Thi kết thúc học phần là thi viết với thời lượng 90 phút, chấm điểm theo thang điểm 10.


3. NGUYÊN TẮC TỔ HỢP ĐỀ THI
- Mỗi đề thi có 3 câu hỏi.
- Mỗi đề thi được tổ hợp từ 2 câu hỏi lý thuyết (phần 4.1; 4.2) và 1 câu hỏi bài tập (phần 4.3).
4. NGÂN HÀNG CÂU HỎI
4.1. CÂU HỎI LOẠI 1 (3 ĐIỂM)
1. Trình bày các đặc điểm của thông tin vệ tinh?
2. Hãy giải thích cửa sổ sóng là gì? Nêu các băng tần thường được sử dụng trong thông tin vệ tinh?
3. Trình bày các biện pháp có thể sử dụng để tăng băng tần trong thông tin vệ tinh?
4. Trình bày cấu hình của một hệ thống thông tin vệ tinh?
5. Trình bày những hiểu biết của mình về một vệ tinh thông tin?
6. Trình bày cấu hình của một vệ tinh thông tin? Nêu chức năng cơ bản của nó?
7. Phân tích chức năng, nhiệm vụ của bộ phát đáp vệ tinh?
8. Bộ phát đáp tuyến tính là gì? Hãy phân tích nguyên lý làm việc của nó?
9. Bộ phát đáp bão hoà là gì? Hãy phân tích nguyên lý làm việc của nó?
...


M_tả

No comments: