CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 26, 2017

TIỂU LUẬN LUẬT KINH DOANH - Ban kiểm soát công ty cổ phần


Sau 30 năm xây dựng nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, hơn 10 năm xây dựng nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã nhận ra rằng cần phải có những doanh nghiệp có sức cạnh tranh cao, làm tiền đề thúc đẩy các thành phần kinh tế. Điều này chỉ có thể thực hiện bởi một loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần.
Công ty cổ phần xuất hiện từ lâu ở các nước tư bản và nó rất phổ  biến ở các nước đó. Nhưng ở Việt Nam công ty cổ phần chỉ được chú ý và phát triển trong một thập kỷ gần đây. Khi chưa có Luật doanh nghiệp thì công ty cổ  phần hoạt động theo Luật công ty nhưng lúc Luật doanh nghiệp ra đời (tháng 12 năm 1999) thì công ty cổ phần được xác định rõ ràng và đầy đủ hơn, là một trong những loại hình doanh nghiệp được quy định trong Luật doanh nghiệp. Cũng từ đó mà công ty cổ phần phát triển mạnh hơn và ngày càng phát huy được những ưu thế của nó trong nền kinh tế.
So với các loại hình doanh nghiệp khác thì công ty cổ phần có ưu thế trong việc huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong công chúng. Mặt khác với việc hình thành thị trường chứng khoán ở nước ta thì công ty cổ phần là điều kiện quan trọng và tiên quyết cho sự hoạt động của thị trường này. Từ đó thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Tuy vậy, để kiểm soát được hoạt động của công ty cổ phần nhằm mục đích đem lại lợi ích cho tất cả cổ  đông cũng như nâng cao hoạt động của công ty thì cần phải có những quy định cụ thể, đáp ứng được sự phát triển mạnh mẽ hiện nay của loại hình công ty cổ phần.

I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1.  Cơ sở hình thành đề tài  .......................................................................  2
2.  Ý nghĩa của đề tài  ................................................................................  3
3.  Phạm vi nghiên cứu  .............................................................................  3
4.  Phương pháp nghiên cứu  ....................................................................  3
5.  Bố cục của bài tiểu luận  .......................................................................  3
II. NỘI DUNG ĐỀ TÀI.
1.  Khái quát chung về công ty cổ phần.
1.1.  Khái niệm.  .................................................................................  4
1.2.  Đặc điểm  ...................................................................................  4
2.  Những quy định về ban kiểm soát trong công ty cổ phần theo pháp luật hiện hành.
2.1.  Ban kiểm soát. ..........................................................................  5
2.2.  Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát.  .......  5
2.3.  Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.  ..................................  6
2.4.  Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát................  7
2.5.  Thù lao và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát.  ..........  7
2.6.  Nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát  ..................................  8
2.7.  Miễn nhiệm, bãi nhiệm ban kiểm soát ....................................  9
3.  Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của Ban kiểm soát trong công ty cổ phần ở  nước ta.
3.1.  Thực tiễn  hoạt  động của Ban  kiểm soát trong công ty cổ phần hiện nay.
3.2.  Một số  kiến  nghị  nhằm  nâng cao  hiệu  quả  của Ban  kiểm soát trong công ty cổ phần hiện nay.
III. KẾT LUẬN:
Tài liệu tham khảo
Phụ lục: Một số Báo cáo của Ban kiểm soát của các công ty cổ phần năm 2011.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018