BÀI GIẢNG - Kỹ thuật vi điều khiển (Lê Xứng & Nguyễn Bá Hội)


Chương 1 - Giới thiệu
Chương 2 - Sơ đồ khối và chân
Chương 3 - Tổ chức bộ nhớ
Chương 4 - Các thanh ghi chức năng đặc biệt
Chương 5 - Dao động và hoạt động reset
Chương 6 - Tập lệnh (Instruction Set)
Chương 7 - Các mode định địa chỉ (addressing modes)
Chương 8 - Lập trình IO (IO Port Programming)
Chương 9 - Tạo trễ
Chương 10 - Lập trình Timer/Counter
Chương 11 - Lập trình giao tiếp nối tiếp


TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- I. Scott Mackenzie, Họ Vi điều khiển 8051, Dịch: Tống Văn On và Hoàng Đức Hải, 2001
- Ngô DiênTập, Kỹ thuật ghép nối máy tính, 2000
- Ngô DiênTập, Đo lường và điều khiển bằng máy tính, 1998
- Đỗ Xuân Tiến, Kỹ thuật Vi xử lý và lập trình Assembly cho hệ vi xử lý, 2003
- Sencer Yeralan, The 8051 Cookbook for Assembly and C with Experiments in Mechatronics amd Robotics, 2000
- Sencer Yeralan, Programming and Interfacing the 8051 Microcontroller, 1995

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: