GIÁO TRÌNH - Công nghệ chế tạo máy I (Lưu Đức Bình)


Ngành Chế tạo máy đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất ra các thiết bị, công cụ cho mọi ngành trong nền kinh tế quốc dân, tạo tiền đề cần thiết để các ngành này phát triển mạnh hơn. Vì vậy, việc phát triển KH - KT trong lĩnh vực Công nghệ chế tạo máy có ý nghĩa hàng đầu nhằm thiết kế, hoàn thiện và vận dụng các phương pháp chế tạo, tổ chức và điều khiển quá trình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.
Công nghệ chế tạo máy là một lĩnh vực khoa học kỹ thuật có nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế và tổ chức thực hiện quá trình chế tạo sản phẩm cơ khí đạt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật nhất định trong điều kiện quy mô sản xuất cụ thể. Một mặt Công nghệ chế tạo máy là lý thuyết phục vụ cho công việc chuẩn bị sản xuất và tổ chức sản xuất có hiệu quả nhất. Mặt khác, nó là môn học nghiên cứu các quá trình hình thành các bề mặt chi tiết và lắp ráp chúng thành sản phẩm. Công nghệ chế tạo máy là một môn học liên hệ chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tiễn sản xuất. Nó được tổng kết từ thực tế sản xuất trải qua nhiều lần kiểm nghiệm để không ngừng nâng cao trình độ kỹ thuật, rồi được đem ứng dụng vào sản xuất để giải quyết những vấn đề thực tế phức tạp hơn, khó khăn hơn. Vì thế, phương pháp nghiên cứu Công nghệ chế tạo máy phải luôn liên hệ chặt chẽ với điều kiện sản xuất thực tế. Ngày nay, khuynh hướng tất yếu của Chế tạo máy làtự động hóa và điều khiển quá trình thông qua việc điện tử hóa và sửdụng máy tính từ khâu chuẩn bị sản xuất tới khi sản phẩm ra xưởng.

Chương 1 - Các khái niệm cơ bản
Chương 2 - Chất lượng bề mặt chi tiết máy
Chương 3 - Độ chính xác gia công
Chương 4 - Chuẩn bị trong chế tạo máy
Chương 5 - Các phương pháp gia công chuẩn bị
Chương 6 - Gia công bề mặt chi tiết máy
Chương 7 - Thiết kế qui trình công nghệ gia công chi tiết máy.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: