SÁCH SCAN - Giáo trình Lý thuyết chuyên môn tiện (Trần Đình Huấn)


1. KHÁI NIỆM VỀ TIỆN VÀ NHIỆM VỤ MÔN HỌC
2. DAO TIỆN
3. CHẾ ĐỘ CẮT
4. TIỆN MẶT TRỤ NGOÀI, MẶT ĐẦU, RÃNH VÀ CẮT ĐỨT
5. GIA CÔNG MẶT TRỤ TRONG
6. TIỆN MẶT CÔN
7. GIA CÔNG REN
8. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CẮT GỌT KIM LOẠI


PHỤ LỤC. GIA CÔNG BẰNG MÁY TIỆN ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNH SỐ CNC

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: