GIÁO TRÌNH - Địa vật lý giếng khoan (Full 9 chương)


Chương 1. Đối tượng và các tham số nghiên cứu
Chương 2. Nguyên lý chung trong địa vật lý giếng khoan
Chương 3. Các phương pháp điện từ trường
Chương 4. Các phương pháp thế tự phân cực và phân cực kích thích
Chương 5. Các phương pháp phóng xạ hạt nhân
Chương 6. Phương pháp sóng âm
Chương 7. Các phương pháp đo khí dung dịch và các tham số cơ học
Chương 8. Các phương pháp đo khác
Chương 9. Lấy mẫu thành giếng và khoan nổ

Tài liệu tham khảo chính.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: