CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jul 4, 2017

Khai thác nước dưới đất xí nghiệp chăn nuôi bò Bãi Vàng công suất 120m3/ngày


I. ĐẶC ĐIỂM CÁC TẦNG CHỨA NƯỚC TRONG KHU VỰC 4
1.1 Tầng chứa nước lỗ hổng, không áp trầm tích Holocen (qh) 6
1.2 Tầng chứa nước lỗ hổng, áp lực yếu trầm tích Pleixtocen trên (qp2) 7
1.3 Tầng chứa nước lỗ hổng, áp lực trầm tích Pleixtocen dưới - giữa (qp1) 9
1.4 Lớp thấm nước yếu Pleixtocen - Holocen 10
1.5 Lớp thấm nước yếu không liên tục Pleixtocen giữa trên 10
II. HIỆN TRẠNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ CÁC NGUỒN NHIỄM BẨN TRONG KHU VỰC 11
2.1 Vị trí giếng khai thác 11
2.2 Cấu trúc giếng khai thác 12
2.3 Lưu lượng và thời gian khai thác khai thác 13

III. DỰ BÁO MỰC NƯỚC HẠ THẤP VÀ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 15
3.1 Tính dự báo mực nước hạ thấp do công trình dự kiến khai thác gây ra cho các công trình đang khai thác xung quanh 15
3.2 Đánh giá khả năng nhiễm bẩn và xác định đới phòng hộ vệ sinh 17
3.3. Đánh giá tác động của các giếng khoan khai thác tới môi trường xung quanh 17
IV.THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT 19
4.1. Yêu cầu về nước và chế độ dùng nước 19
4. 2. Lựa chọn tầng chứa nước và sơ đồ hệ thống khai thác nước 20
4. 3. Thiết kế công tác quan trắc động thái nước dưới đất 22
V. LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC 23
5.1.Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước 24
5.2. Thuyết minh qui trình công nghệ vận hành trạm xử lý nước. 25
KẾT LUẬN 28

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018