SÁCH SCAN - Giáo trình Công nghệ CNC (Trần Đức Quý & Các TG)


Chương 1: Tổng quan về công nghệ CNC.
Chương 2: Hệ điều khiển CNC.
Chương 3: Máy công cụ CNC.
Chương 4: Ngôn ngữ lập trình và chương trình gia công.
Chương 5: Kỹ thuật lập trình (theo hệ FANUC 21).

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: