SÁCH SCAN - Hệ thống thông tin kế toán (Nguyễn Thế Hưng)


Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường tại nước ta hiện nay, kế toán cung cấp các thông tin quan trọng cho Nhà nơớc để điều hành vĩ mô nền kinh tế. Các doanh nghiệp cũng sử dụng kế toán như là công cụ quan trọng để quản lý vốn, tài sản và điều hành hoạt động của doanh nghiệp. Kế toán là một ngành học không thể thiếu trong các trường giảng dạy về kinh tế.

Mục lục:

Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán
1. Các khái niệm về hệ thống
2. Hệ thống thông tin
3. Hệ thống thông tin kế toán
4. Tổng quan về phát triển hệ thống thông tin kế toán

Chương 2: Cơ sở dữ liệu
1. khái niệm về cơ sở dữ liệu
2. Các mô hình cơ sở dữ liệu
3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Chương 3: Các chu trình kế toán
1. Chu trình doanh thu
2. Chu trình chi phí
3. Chu trình chuyển đổi
4. Chu trình tài chính

Chương 4: Kiểm soát nội bộ trong hệ thống thông tin kế toán
1. Cấu trúc kiểm soát nội bộ
2. Kiểm soát hệ thống
3. Sự an toàn và trung thực của dữ liệu

Chương 5: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán
1. Phân tích hệ thống thông tin kế toán
2. Thiết kế hệ thống

Chương 6: Thực hiện và vận hành hệ thống thông tin kế toán
1. Thực hiện hệ thống
2. Vận hành hệ thống.

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: