Thiết kế giếng khoan nước


Khoan khai thác nước là một vấn đề quan trọng trong việc khai thác tài nguyên khoáng sản. Để phục vụ cho đời sống sinh hoạt và phục vụ sản xuất cho các nhà máy khu công nghiệp. Vì vậy nhiệm vụ của nó là rất quan trọng, lỗ khoan nước mà em thiết kế là lỗ khoan đã xác định rõ vị trí không gian, cấu tạo tầng chứa nước như cấu trúc địa chất mà lỗ khoan khoan qua. Qua đó đánh giá trữ lượng khai thác theo yêu cầu để phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ khai thác nước cung cấp phần sau:


ĐỀ ÁN GỒM 5 PHẦN SAU:

I. Khái quát về thi công.
II. Thiết kế cấu trúc, ống chống, ống lọc.
III. Chọn thiết kế và dụng cụ khoan.
IV. Quy trình kỹ thuật khoan.
V. Kết cấu giếng khai thác, kỹ thuật an toàn.


M_tả

No comments: