CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Aug 23, 2017

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - Công nghệ hóa khí than (Thuyết minh + Slide)


Khí hoá than đá là một phương pháp để chuyển than đá thành khí đốt hoặc dùng làm nguyên liệu tổng hợp hóa chất. Phương pháp này đã được ứng dụng nhiều trong những năm gần đầy.

Chương I Tổng quan về hóa khí than
Chương II Sơ sở lý thuyết của quá trình hóa khí than
Chương III Thiết kế hệ thống khí hóa than tầng cố định kiểu ngược chiều


LỜI NÓI ĐẦU 2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HÓA KHÍ THAN…………………………………………………..4
1.1  Lịch sử phát triển của ngành khí hóa than 4
    1.1.1   Khí hóa than trên thế giới 4
    1.1.Quả dừa 4
    1.1.3  Sử dụng ..5
    1.1.4  Lợi ích sức khỏe ..7
    1.1.5  Nước dừa ..8
1.2  Phụ gia trong chế biến thực phẩm ..9
     1.2.1  Lý thuyết về phụ gia thực phẩm ..9
         1.2.1.1  Định nghĩa phụ gia và phụ gia thực phẩm ..9
         1.2.1.2  Những nguyên nhân phụ gia được dùng trong thực phẩm 10
         1.2.1.3  Đánh số 11
         1.2.1.4 Các thể loại 11
     1.2.2  Chọn phụ gia thực phẩm phù hợp 15
          1.2.2.1  Natri benzoat 15
          1.2.2.2  Natrihydro sunphit 15
1.3  Những biện luận để chọn quy trình công nghệ dự kiến cho sản phẩm
 nước dừa 17
     1.3.1  Lựa chọn - phân loại 17
     1.3.2  Rửa 17
     1.3.3  Đục lỗ - lấy nước 18
     1.3.4  Lọc 18
     1.3.5  Phối trộn…………………………………………………………………...18
     1.3.6  Gia nhiệt 18
          1.3.6.1  Khái quát 18
          1.3.6.2  Mục đích 18
          1.3.6.3  Phương pháp bài khí 19
     1.3.7  Rót nóng 19
     1.3.8  Ghép nắp 20
     1.3.9  Thanh trùng 20
         1.3.9.1  Phương pháp 20
         1.3.9.2  Cơ chế 21
         1.3.9.3  Cơ sở của việc chọn chế độ thanh trùng 21
     1.6.10  Bảo ôn 22
PHẦN 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23
2.1  Đối tượng nghiên cứu 23
     2.1.1  Nguyên liệu 23
          2.1.1.1  Nguyên liệu chính…………………………………………………….23
          2.1.1.2  Nguyên liệu phụ và phụ gia…………………………………………..23
     2.1.2  Hóa chất và thiết bị nghiên cứu……………………………………………23
          2.1.2.1  Hóa chất 23
          2.1.2.2  Thiết bị và dụng cụ 23
2.2  Quy trình sản xuất dự kiến 24
     2.2.1  Sơ đồ công nghệ 24
     2.2.2  Thuyết minh sơ đồ 25
2.3  Phương pháp nghiên cứu 25
     2.3.1  Phương pháp hóa sinh 26
          2.3.1.1  Phương pháp xác định hàm lượng đường khử 26
          2.3.1.2  Phương pháp xác định hàm lượng vitamin C 26
          2.3.1.3  Phương pháp xác định hàm lượng nitơ formol 26
     2.3.2  Phương pháp vật lý 26
          2.3.2.1  Xác định tổng lượng chất rắn hòa tan(TSS) 26
          2.3.2.2  Xác định pH 27
          2.3.2.3  Kiểm tra độ kín của chai thủy tinh sau khi đóng nắp 27
     2.3.3  Phương pháp toán học 27
     2.3.4  Phương pháp đánh giá cảm quan 27
PHẦN 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28
3.1 Phân tích đặc tính nguyên liệu…………………………………………………..28
3.2 Khảo sát quá trình phối chế……………………………………………………...28
     3.2.1  Quá trình tiến hành…………………………………………………………28
     3.2.2  Kết quả……………………………………………………………………..29
     3.2.3  Nhận xét và kết luận………………………………………………………..30
3.3 Khảo sát sự kết tủa protein do gia nhiệt .30
     3.3.1  Chuẩn bị mẫu .30
     3.3.2  Kết quả .31
     3.3.3  Nhận xét và kết luận .32
3.4  Khảo sát và lựa chọn hàm lượng phụ gia .32
     3.4 1  Quá trình tiến hành .32
     3.4.2  Kết quả và nhận xét………………………………………………………...34
          3.4.2.1  Chế độ thanh trùng 900C……………………………………………...34
          3.4.2.1  Chế độ thanh trùng 950C .35
          3.4.2.3  Chế độ thanh trùng ở 100oC .36
          3.4.2.4  Chế độ thanh trùng ở 105oC .36
      3.4.3  Nhận xét chung…………………………………………………………….37
3.5  Khảo sát chế độ thanh trùng .38
     3.5.1  Trình tự tiến hành…………………………………………………………..38
     3.5.2  Kết quả và nhận xét………………………………………………………...38
          3.5.2.1  Khảo sát hàm lượng chất khô .38
          3.5.2.2  Khảo sát hàm lượng axit amin .41
          3.5.2.3  Khảo sát hàm lượng vitamin C .44
          3.5.2.4  Đánh giá sản phẩm bằng quan sát cảm quan .46
    3.5.3  Nhận xét chung .47
    3.5.4  Chọn kết quả thích hợp nhất .49
         3.5.4.1  Trình tự tiến hành……………………………………………………...49
         3.5.4.2  Kết quả và nhận xét…………………………………………………....50
         3.5.4.3  Nhận xét và kết luận chung…………………………………………....52
3.6  Đánh giá cảm quan sản phẩm cuối .53
      3.6.1  Đánh giá cảm quan sản phẩm cuối theo phép thử cho điểm .53
           3.6.1.1  Kết quả………………………………………………………………..53
           3.6.1.2  Nhận xét và kết luận………………………………………………….54
      3.6.2  Đánh giá cảm quan sản phẩm cuối theo phép thử thị hiếu .55
           3.6.2.1  Trình tự tiến hành…………………………………………………….55
           3.6.2.2  Kết quả……………………………………………………………….55
           3.6.2.3  Nhận xét và kết luận………………………………………………….55
 3.7  Đánh giá chất lượng sản phẩm bằng phân tích thành phần vật lý và
 hóa học của nước dừa đóng chai .56
PHẦN 4: KẾT LUẬN .57
4.1  Kết luận………………………………………………………………………….57
4.2  Hướng phát triển của đề tài……………………………………………………...59
PHỤ LỤC…………………………………………………………………………….61
TÀI LIỆU THAM KHẢO………................................................................................79

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018