SLIDE BÀI GIẢNG - Quản lý ngân sách nhà nước - TS. Bùi Quang Xuân


TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Luật NSNN số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;
2. Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn Thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
3.Thông tư số 60/2003/BTC của Bộ Tài chính ngày 23 tháng 6 năm 2003 Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;
4. Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

5. Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ Ban hành điều lệ quản lý và sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa;


M_tả

Không có nhận xét nào: