Điều tra ảnh hưởng của tiền chu cấp - tiền trọ - tiền ăn tới tiền đi chơi hàng tháng của sinh viên


Điều tra sự ảnh hưởng của tiền chu cấp, tiền trọ ,tiền ăn, giới tính và tình trạng quan hệ tình cảm tới tiền đi chơi hàng tháng của sinh viên đại học ( tại khoa quản trị kinh doanh- đại học Duy Tân )

Mục lục 1
Nội dung chính:
I.Vấn đề nghiên cứu 2
II.Bộ số liệu 2
III.Mô hình hồi quy – Kiểm định và khắc phục mô hình 3
A.Mô hình hồi quy 3
1.Mô hình tổng quát 3
2.Giải thích các biến 3
3. Tiến hành xây dựng mô hình 3
3.1.Mô hình gốc 3
3.2. Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy 5
3.3.Sự ảnh hưởng của các biến độc lập vào biến phụ thuộc 5
3.4 Mô hình sau khi loại bỏ các biến không cần thiết. 6

B. Kiểm định và khắc phục mô hình
1.Kiểm định đa cộng tuyến 7
2.Kiểm định tự tương quan 11
3.Kiểm định phương sai thay đổi 11
Phụ lục
Phiếu khảo sát 13
Tài liệu tham khảo 14


M_tả

No comments: