TÀI LIỆU - Số học thuật toán (Thầy Hà Huy Khoái)


Lời nói đầu
Chương 1. thuật toán
Chương 2. Số nguyên
Chương 3. Các hàm số học
Chương 4. Thặng dư bình phương.
Chương 5. Trường và đa thức
Chương 6. Vài ứng dụng vào lí thuyết mật mã
Chương 7. Đường cong elliptic

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: